Informace pro stavebníky

Vážení stavebníci, na této stránce naleznete informace, které můžete potřebovat při přípravě stavebních a podobných aktivit na území CHKO České středohoří.

Žádost zde: Žádost RP Správa CHKO ČS.doc

 

Podání žádosti o závazné stanovisko ke stavebnímu záměru:

Ke stavebním záměrům na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace obsahující:

 • Umístění záměru na pozemku – situační výkres (možnost zákresu do katastrální mapy) včetně dopravního napojení, umístění inženýrských sítí, zpevněných ploch, terénních úprav, doplňkových staveb a oplocení, včetně kót
 • Půdorys včetně rozměrů
 • Kolmé pohledy na objekt s kótami včetně osazení do terénu (vyznačení původního a navrženého terénu včetně kót), sklon střechy
 • Popis stavby, materiálové a barevné řešení fasády a střechy (možnost popisu barev a materiálů přímo do výkresů pohledů)

Poznámka: Vizualizace není plnohodnotným, ale pouze možným doplňujícím podkladem pro vydání závazného stanoviska.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

V záměru musí být uvedeno, jakým způsobem budou řešeny odpadní vody (napojení na veřejnou kanalizaci, DČOV, vybíratelná jímka) a zásobování pitnou vodou (napojení na veřejný vodovod či studna).

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

Základní pravidla výstavby ve venkovském prostředí CHKO České středohoří

Skladacka_uvod Skladacka_stred Skladacka_zadni

Skládačka ve formátu .pdf ke stažení: zde

Podání žádosti o závazné stanovisko k vybudování domovních ČOV a nakládání s vodami:

K domovním ČOV a nakládání s vodami na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace k realizaci odkanalizování objektu obsahující popis technického řešení, hydrotechnické výpočty, údaje o garantované účinnosti čištění odpadních vod a situační výkres
 • V případě zaústění přečištěných odpadních vod do vodoteče výkres s řešením výustního objektu
 • V případě zasakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních hydrogeologický posudek (vztahuje se i na zálivku přečištěnými odpadními vodami)
 • Certifikát ČOV

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

V případě realizace DČOV u novostavby rodinného domu musí být Agenturou ochrany přírody a krajiny odsouhlaseno umístění a půdorys rodinného domu.

 

Podání žádosti o závazné stanovisko k realizaci průzkumného HG vrtu nebo domovní studny

K hydrogeologickým vrtům a studnám na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • V případě záměru průzkumného hydrogeologického vrtu projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě společného řízení povolení realizace studny projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě legalizace studní realizovaných bez stanovených souhlasů či rozhodnutí podklady v rozsahu společného řízení.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt