Informace pro stavebníky

Vážení stavebníci, na této stránce naleznete informace, které můžete potřebovat při přípravě stavebních a podobných aktivit na území CHKO České středohoří.

Žádost zde: Žádost RP Správa CHKO ČS.doc

 

Podání žádosti o závazné stanovisko ke stavebnímu záměru:

Ke stavebním záměrům na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace obsahující:

 • Umístění záměru na pozemku – situační výkres (možnost zákresu do katastrální mapy) včetně dopravního napojení, umístění inženýrských sítí, zpevněných ploch, terénních úprav, doplňkových staveb a oplocení, včetně kót
 • Půdorys včetně rozměrů
 • Kolmé pohledy na objekt s kótami včetně osazení do terénu (vyznačení původního a navrženého terénu včetně kót), sklon střechy
 • Popis stavby, materiálové a barevné řešení fasády a střechy (možnost popisu barev a materiálů přímo do výkresů pohledů)

Poznámka: Vizualizace není plnohodnotným, ale pouze možným doplňujícím podkladem pro vydání závazného stanoviska.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

V záměru musí být uvedeno, jakým způsobem budou řešeny odpadní vody (napojení na veřejnou kanalizaci, DČOV, vybíratelná jímka) a zásobování pitnou vodou (napojení na veřejný vodovod či studna).

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

Základní pravidla výstavby ve venkovském prostředí CHKO České středohoří

Skladacka_uvod Skladacka_stred Skladacka_zadni

Skládačka ve formátu .pdf ke stažení: zde

Podání žádosti o závazné stanovisko k vybudování domovních ČOV a nakládání s vodami:

K domovním ČOV a nakládání s vodami na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace k realizaci odkanalizování objektu obsahující popis technického řešení, hydrotechnické výpočty, údaje o garantované účinnosti čištění odpadních vod a situační výkres
 • V případě zaústění přečištěných odpadních vod do vodoteče výkres s řešením výustního objektu
 • V případě zasakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních hydrogeologický posudek (vztahuje se i na zálivku přečištěnými odpadními vodami)
 • Certifikát ČOV

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

V případě realizace DČOV u novostavby rodinného domu musí být Agenturou ochrany přírody a krajiny odsouhlaseno umístění a půdorys rodinného domu.

 

Podání žádosti o závazné stanovisko k realizaci průzkumného HG vrtu nebo domovní studny

K hydrogeologickým vrtům a studnám na území CHKO se AOPK ČR vyjadřuje podle § 44 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Přílohy žádosti:

 • V případě záměru průzkumného hydrogeologického vrtu projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě společného řízení povolení realizace studny projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v rozsahu stanoveném přílohou č. 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
 • V případě legalizace studní realizovaných bez stanovených souhlasů či rozhodnutí podklady v rozsahu společného řízení.

Podepsanou žádost je možné podat elektronicky do datové schránky ID 6npdyiv, nebo zaslat na elektronickou podatelnu pracoviště Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ, nebo v písemné podobě zaslat poštou či donést osobně na RP SCHKO České středohoří, pracoviště v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Pokud investora zastupuje zmocněnec, musí být součástí žádosti plná moc.

________________________________________________________________________________________________

URBANISTICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ STUDIE SÍDEL JANOVICE A VELIKÁ. Celkové urbanistické a památkové vyhodnocení vesnických sídel, posouzení možnosti umístění  nové zástavby v k. ú. Janovice u Kravař, okres Česká Lípa, Liberecký kraj (2021). Ke stažení: zde

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt