ÚSES

Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES). Jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce, migrace a pod. Skladebné části ÚSES jsou: biocentrum – enkláva biotopu nebo více biotopů v krajině (např.: část toku s přilehlou nivou, mokřad, les, suchá stráň), biokoridor  – propojení mezi biocentry (např.: vodní tok s nivou, mez, lesní linie, stromořadí) a interakční prvek – doplňující prvek ÚSES, usnadňující interakci organizmů se sousedními méně stabilními společenstvy. Podle územní důležitosti rozlišujeme ÚSES nadregionální, regionální a místní (lokální). ÚSES bývá součástí územních plánů, čímž se stává pro veřejnost  závazným. Majitelé či uživatelé pozemků, na nichž se nachází prvek ÚSES nebo s ním bezprostředně sousedí,  nesmí svou činností ohrozit jeho funkčnost.

Díky členitému terénu krajiny CHKO České středohoří a její zachovalosti, mohlo být při tvorbě ÚSES v naprosté většině využito krajinných prvků v jejich stávající přírodní podobě. Nové prvky ÚSES  jsou navrženy jen sporadicky a to většinou ve IV. zóně odstupňované ochrany. Jde především o oblast lounského okresu a jižního okraje CHKO  v okrese Litoměřice. Zde představuje ÚSES výchozí základnu pro rekonstrukci zemědělskou velkovýrobou vážně narušeného přírodního prostředí. V současnosti jsou nejčastějšími hrozbami funkčnosti ÚSES  požadavky na další liniové stavby (komunikace, energovody), oplocování pozemků, expanze  výstavby obytných budov do volné krajiny, případně neuvážené zalesňování neobdělávaných ploch. Generel ÚSES na území CHKO České středohoří je postupně zpracováván do plánů v rámci tvorby nových územních plánů obcí.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt