Strážci ochrany přírody

Hlavním úkolem členů SP je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny přímo v terénu, dále pak informační, průvodcovská a výchovná činnost, pomoc při managementu území a odborných činnostech Správy CHKO. Hlavní důraz je kladen na prevenci a enviromentální výchovu. Úzká spolupráce v orchraně přírody je navázána s Policií ČR - obvodním oddělením poříční policie Brná n/L, kde v rámci společných hlídek doplňuje stráž přírody policii České republiky a naopak. Postupně SP navazuje spolupráci s dalšími obvodními odděleními PČR (městkou, obecní policií). Nedílnou součástí ochrany přírody jsou i ostatní složky stráží jako myslivecká, lesní a rybářská stráž. V rámci vzdělávání strážců dochází rovněž ke spolupráci s nevládními organizacemi jako např. Asociací strážců ČR, střediskem ekologické výchovy Sever Litoměřice, Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem Radobýl Litoměřice, ČSOP ZO 37/02 Litoměřice, dále se záchrannou stanicí pro volně žijící handicapované živočichy - Falco Dolní Týnec, KČT atd.

Pomocnou ruku při ochraně přírody zajišťují rovněž strážci ze sousední CHKO Labské pískovce pod vedením Ing. Miroslava Rybáře a dále NP České Švýcarsko pod vedením Václava Niče. SP CHKO České středohoří řeší nejčastěji přestupky nepovolených vjezdů, nelegálních skádek, táboření, nepovolené poškozování a kácení dřevin, pomáhá při kontrolní činnosti dodržování podmínek rozhodnutí Správy CHKO České středohoří (plnění náhradních výsadeb dřevin, plnění nápravných opatření – např. osazování budek na panelové domy při zateplování, odstraňování nelegálních skládek). SP se dále významně podílí na mapování rostlin a živočichů, kontrole maloplošných chráněných území a evropsky významných lokalit, hnízdišť zvláště chráněnných druhů ptáků, stavu památných stromů, či tvorbě fotodokumentace.


 
Strážce přírody je ze zákona oprávněn (zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) dle § 81, odst. 8

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v zákoně č. 114/92 Sb.,
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a  krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; postižené osoby jsou povinny uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
 
§ 81, odst. 9pozastavit rušivou činnost, jestliže jsou bezprostředně ohroženy zájmy obecné nebo zvláštní ochrany přírody; o tomto opatření je strážce povinen bezodkladně vyrozumět územně příslušný orgán ochrany přírody, tj. Správu CHKO České středohoří, který opatření strážce do 15ti dnů potvrdí, změní nebo zruší.
 
    

 Akce - úklid Milešovska, poznávání ptactva pro nejmenší                     Společná hlídka na Labi s poříční policií

 

Stráž přírody je při své činnosti povinna dle § 81a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
 
 
Strážce přírody zná dobře území, ve kterém se pohybuje, a proto vám může poskytnout

  • základní informace o přírodě a její ochraně a další místopisné informace,
  • doporučení turistických tras a míst pro jiné sportovní aktivity,
  • informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněném území,
  • průvodcovské služby,
  • pomoc a radu v řešení situací, do kterých se návštěvník chráněného území může dostat, ale také uložit
  • represivní opatření za nedodržení podmínek ochrany přírody v chráněném území, zejména pak blokovou pokutu.  

Označení stráže přírody
Stráž nosí na levém rukávu znak chráněného území a nad ním nášivku s nápisem STRÁŽCE. Kromě toho se prokazuje kovovým oválným odznakem s nápisem: Ochrana přírody a krajiny České republiky.

Znak strážce přírody 


Na území Chráněné krajinné oblastí České středohoří působí 28 strážců ochrany přírody.

                                                                                                               
  
  
Asociace strážců přírody chráněných území ČR
Asociace strážců přírody chráněných území ČR (AS) vznikla v roce 1998. Je to profesní občanské sdružení - sdružuje strážce 
z národních parků a chráněných krajinných oblastí České republiky za účelem zvyšování jejich odbornosti a profesionálního růstu. AS je členem celosvětové organizace International Ranger Federation, organizace sdružující národní asociace strážců přírody - rangerů - na celém světě.
 
Kontakt na AS: http://www.strazprirody.cz/

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt