Program péče o krajinu

                            

Program je neinvestičního charakteru. V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky na opatření vedoucí k ochraně a obnově základních funkcí krajiny, které se provádějí nad rámec povinností stanovených zákonem. Žadatelem o finanční podporu může být fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) nebo jiný subjekt k tomu pověřený. 

 Finanční prostředky lze přiznat na opatření dle jednotlivých podprogramů:

A. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

B. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí.

C. Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

D. Studie a odborné publikace

Jednotlivé předměty podpory jsou popsány ve Směrnici MŽP. Finanční prostředky se poskytují na základě potvrzeného Rozhodnutí. Místně příslušným sběrným místem žádostí zařazených do Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí je  územně příslušné pracoviště AOPK ČR.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt