Odborná podpora výkonu státní správy

V rámci odborné podpory výkonu státní správy pracoviště zpracovává pro orgány státní správy a samosprávy stanoviska a posudky, poskytuje konzultace týkající se:

  • vlivu investičních záměrů na krajinný ráz
  • hodnocení územních systémů ekologické stability a  zásahů do ÚSES
  • významných krajinných prvků
  • vyhlašování památných stromů, posuzování zásahů do památných stromů a dřevin rostoucích mimo les, hodnocení zdravotního stavu stromů
  • územních plánů
  • ochrany rostlin a živočichů
  • návrhu péče o zvláště chráněná území (zpracovává plány péče pro Krajský úřad, spolupracuje při vyhlašování ZCHÚ)
  • zpracování odborných posudků pro ČIŽP

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt