Chráněné druhy živočichů a rostlin

Dle § 48 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,  lze ty druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky a kulturně velmi významné,   vyhlásit  za zvláště chráněné.

 

Zvláště chráněné organismy se dle stupně ohrožení člení na  ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené.  Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných organismů  vyhlašuje  Ministerstvo  ŽP obecně závazným právním předpisem (vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění). Chráněna jsou všechna vývojová stádia těchto organismů včetně mrtvých jedinců, jejich částí či výrobků z nich. Chráněny jsou  rovněž biotopy těchto organismů a  jimi užívaná přirozená  i umělá sídla. 

 

Přehled zjištěných chráněných druhů  organismů  na území  CHKO České středohoří

Zoologie: stav k 2. 2006 (Moravec, Franěk)

Botanika: stav k 2. 2006 (Hamerský)

 

Botanická část

Vysvětlivky:

KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.)

 

Druh

Biotop

Ohrožení

Ochrana

aktivní / pasivní

 bublinatka obecná

(Utricularia vulgaris)

KO

stojaté vody, slepá ramena řek

nejasná, snad eutrofizace

v poslední době nejsou záznamy o výskytu, ochran není zajištěna, zábrana eutrofizaci

 drobnokvět pobřežní

(Corrigiola litoralis)

KO

štěrkové náplavy v údolí Labe mezi Ústím n. L. a Děčínem, jednoletá rostlina, výskyt nepravidelný

zánik semenné banky výstavbou vodních děl na Labi, trvalé zvýšení hladiny řeky a následné trvalé zaplavení štěrkových náplavů

přímá územní ochrana formou MCHÚ není nutná, kontinuálním zaplavením  břehů po výstavbě VD by došlo ke ztátě semenné banky a zániku stávajících i potenciálních lokalit

hořeček český 

(Gentianella bohemica)

KO

horské pastviny

útlum hospodaření, šíření vysokostébelných trávníků

udávána z Milešovského Středohoří, nověji neověřené lokality

 hořeček ladní 

(Gentianella campestris)

KO

louky, travnaté stráně

útlum hospodaření, šíření vysokostébelných trávníků

v minulosti udávaný výskyt na Radobýlu, Hradišti, nověji neověřen

 hrachor panoský

(Lathyrus pannonicus)

KO

suché, výhřevné, zásadité půdy, lesostepi, stepní stráně, světlé suché lesy

odtěžení lokalit, vyrýpávání, jinak bez ohrožení

územní ochrana zajištěna v NPR Lovoš, NPR Sedlo, NPP Bílé stráně, PR Kozí vrch, PR Milá, PP Košťálov, PP Plešivec, PP Štěpánovská hora. Aktivní zásahy ve prospěch tohoto duhu nejsou požadovány za nutné

 hruštička prostřední 

(Pyrola media)

KO

mírně vlhké smrkové lesy

speciální vázanost na ekosystém (?), minimál. množství lokalit

kdysi udávána z PP Plešivec, Milešovského Středohoří, lokality neověřeny

 hvězdnice alpská

(Aster alpinus)

KO

čedičové, znělcové skály

bez ohrožení při výskytu na nedostupných místech, ohrožení okusem zvěří (NPR a I. zóna Sedlo)

územní ochrana zajištěna v NPR Sedlo, populace na skalách (jižní partie kopce) podléhá okusu přemnožených muflonů, 3 ks (2004). Lokalita NPR Milešovka - několik jedinců (Výří skály), nepotvrzeno.

jitrocel přímořský 

(Plantago maritima)

KO

zasolené půdy, v létě vysychavé

zalesňování, útlum původního hospodaření (pastva ovcí)

jižní obvod ČS, PP Třtěnské stráně

 kapradina hrálovitá 

(Polystichum lonchitis)

KO

inverzní polohy, horské lesy

neznámé

lokality v Milešovském Středohoří neověřeny

katrán tatarský 

(Crambe tataria)

KO

stepní, travní  porosty, nepůvodní v CHKO ČS

evidovaný výskyt v období 1995 - 2000, druh je zavlečený, nepůvodní

NPR Raná

 kavyl olysalý

(Stipa glabrata)

KO

luční stepi, sušší výslunné svahy, zásadité půdy

úbytek xerotermních trávníků při těžbě hornin, sukcesní zarůstání lokalit křovinami

územní zajištění ochrany v NPR Oblík, lokality na Srdově, Brníku budou zahrnuty do NPR Oblík po jeho plánovaném rozšíření. Lokalita na Deblíku v blízkosti lomu.

 kohátka kalíškatá 

(Tofieldia calyculata)

KO

vlhké, střídavě zamokřené louky, prameniště

úbytek vlhkých luk, vysokostéb. trávníky a zastínění (?)

udávána u Skalice u Třebívlic, údaj nověji nepotvrzen

 koniklec otevřený 

(Pulsatilla patens)

KO

otevřené travnaté porosty

útlum hospodaření

územní ochrana PR Holý vrch, NPP Boreč, aktivní ochrana - podpora původního managementu lokalit - extenzívní pastva ovcí

 kostřava ametystová 

(Festuca amethystina)

KO

lesní lemy, louky, křovinaté stráně

nejasné, snad útlum hospodaření (kosení louky)

PR Hradšťanská louka,

Lukov, Milešovka - neověřený výskyt , management - nejasný (snad kosení - původní hospodaření)

křivatec český 

(Gagea bohemica)

KO

vysychavé stepní svahy

neznámé

rostlina přehlížena (časné kvetení), PR Kalvárie, suché stráně, několik desítek ex.

 kyvor lékařský

(Ceterach officinarum)

KO

výslunné čedičové skály nad Střekovem

bez známého ohrožení, lokalita známa kontinuálním výskytem několika jedinců již z přelomu 19. - 20. století

územní ochrana zajištěna v PR Kalvárie, výskyt však není prokázán od 1959, lokalita na skalním masivu u Střekova bez územní ochrany. Druh byl posouzen jako nevhodný pro možnost posílení populace formou in vitro na tkáňových kulturách (UJEP UL, 1994)1

 masnice vodní 

(Tillaea aquatica)

KO

zaplavované břehy, mělké stojaté vody

neznámé, snad úbytek vhodných stanovišť

Labe u Ústí nad Labem - poslední léta neověřený výskyt

 mochna jahodníkokvětá 

(Potentilla sterilis)

KO

dubohabrové světlé lesy, lesní lemy, křoviny

nejasné

v minulosti u Děčína, neověřené lokality v současnosti

 muk (jeřáb) český 

(Sorbus bohemica)

KO

výskyt lokalita Sedlo

druh obtížně rozlišitelný, z toho vyplývající možné nevhodné zásahy v rámci LHP

NPR Lovoš, NPR Sedlo, masív Sedla, PP Plešivec, PP Hradiště, Církvice, Velké a Malé Žernoseky, Deblík, Sebuzín, údolí Labe - Porta Bohemica, management nejasný (snad vegetativní množení, pokusy o generativní množení prováděny)

ovsíř stepní

(Helictotrichon desertorum)

KO

zásadité půdy, kamenité a travnaté stráně, trávníky lounského středohoří

ničení xerotermních trávníků, eroze, velká návštěvnost NPR Raná

zajištěna v NPR Oblík a NPR Raná, západní hranice výskytu. Územní management lokalit ve směru odstraňování křovin jako náhrada za zrušenou extenzívní pastvu. V NPR Raná probíhá sledování populace po neřízeném požáru v r. 1993

 pětiprstka obecná hustokvětá

(Gymnadenia conopsea subsp. densiflora)

KO

půdy s vyšším obsahem solí, opuky, lesostepi

přímé ohrožení sukcesním zarůstáním lokalit

územně je ochrana zajištěna v NPP Bílé stráně, cca 250 jedinců pod Solanskou horou (bez územní ochrany). Bude navržena pro   pokusné pěstování in vitro na UJEP Ústí nad Labem.

 pískavice provensálská

(Trigonella monspeliaca)

KO

výhřevné, zásadité, písčité, mělké půdy, suché až vyprahlé pastviny

vysoká návštěvnost, silný sešlap lokality a následná eroze

územně zajištěna v PP Radobýl, naposledy 1968, znovu nalezena v r. 2005.

pochybek severní 

(Androsace septentrionalis) KO

výslunné pahorky, písčité pastviny, travnaté meze, většinou nevápenaté půdy

zarůstání, útlum pastvy a extenzívního hospodaření

udávána ze Strážištì, lokalita v současnosti  neověřena

 pomněnka úzkolistá

(Myosotis stenophylla)

KO

lesostepi, lesní stráně, výhřevné, zásadité, zraňované půdy

rychlá sukcese na přirozených stanovištích

územně zajištěna v navrženém rozšíření NPR Oblík (na Brníku a dalších lounských vršcích)

rozchodník pýřitý 

(Sedum villosum)

KO

mokré louky, písčité břehy

nejasné

lokalita neověřená, výskyt před r. 1945 - Milešovka

 řečanečka menší 

(Caulinia minor)

KO

tůně, stojaté vody

úbytek tůně, eutrofizace

kdysi, před r. 1945 tůně u Lovosic, neověřený výskyt

 řeřišník skalní

(Cardaminopsis petraea)

KO

skály, droliny, kamenité a výslunné stepní stráňky, zásadité půdy

rychlá sukcese na přirozených stanovištích

územně zajištěna v NPP Borečský vrch, PP Štěpánovská hora

 sítina hlavatá 

(Juncus capitatus)

KO

břehy řek,, zaplavované pastviny, mokrá pole

nejasné

údaj břeh Labe u Ústí n. L. nedoložený od r. 1945

 sítina kulatoplodá

(Juncus sphaerocarpus)

KO

vlhké, písčité louky, břehy řek, výživné půdy

povaha ohrožení není známa, snad změna stavu vodní hladiny či spodní vody

územní ochrana zajištěna není, rostlina se objevuje porůznu, poslední léta opakovaně nálezy mezi Mostkou a Kočkou u Litoměřic (nutné zachování hospodaření na polích - orba)

 sivěnka přímořská

(Glaux maritima)

KO

slaniska, na jaře zaplavované a v létě vysychavé slané půdy, solončaky

zánik stanovišť melioracemi

územní ochrana není zajištěna, výskyt (plocha cca 0,5 m2 u vodní nádrže ve Třtěnu, odstraňování naplavených větví, zraňování povrchu půdy

 sleziník černý

(Asplenium adianthum - nigrum)

KO

porůznu ve světlých kamenitých lesech na čedičovém podkladu

povaha není známa, snad úzká vázanost na sutì s komínovým fenomenem

územní ochrana je zajištěna v NPR Milešovka - výskyt IPB v letech 2004/2005 nepotvrzen, Vysoký Ostrý - výskyt porůznu

 stařinec oranžový

(Tephroseris aurantiaca)

KO

světlé lesy, křovinaté stráně a pastviny

povaha není známa, snad sukcese

územně zajištěna v PP Hradišťanská louka, od r. 1987 výskyt nepotvrzen, zvažována možnost transferu z lokality v PR V hlubokém

 švihlík krutiklas 

(Spiranthes spiralis)

KO

pastviny, křovinaté stráňky

není známé, snad útlum hospodaření

lokality zanikly už před r. 1945 (?), nověji neověřeny

 tořič muchonosný 

(Ophrys insectifera)

KO

křovinaté stráně, pastviny, lesostepi, řídké borovicové lesy na vápnitých půdách

trhání a vyrýpávání rostlin, sukcese

územně zajištěna v NPP Bílé stráně, každoročně sledován stav populací, managementové zásahy, lokality v okolí Třebívlic (?)

 včelník rakouský 

(Dracocephallum austriacum) KO

výslunné skály, stráně na zásaditém podkladu

zarůstání lesní světliny křovinami (Rosa, Prunus spinosa aj.)

Deblík, územní ochrana není, neúspěšné pokusy při pěstování na tkáňových kulturách (UJEP UL) s cílem posílení populace. Program záchrany s PBZ Praha. Možnost posílení populace bohatými populacemi z CHKO Český kras, výskyt:  r. 1930 - 60 ks, od r. 1997 - výskyt nepozorován

 vratička heřmánkolistá 

(Botrychium matricariifoilum) KO

horské pastviny, travnaté stráně, suché louky

nejasné

Pokratický potok u Mentaurova (1 rostlina - r. 1937), později nepotvrzena

 zimozelen okolíkatý 

(Chimaphila umbellata)

KO

borové nebo smíšené lesy, sušší, kyselé, písčité půdy

neznámé

před r. 1945, údajně Skalice, Zábabeč, Hlupice, úpatí Kletečné, vyhynulý ?

 zvonovec liliolistý

(Adenophora liliifolia)

KO

světlé listnaté lesy, křovinaté stráně, louky na vllhkých stanovištích, zásaditých půdách

změna vodního režimu, používání rotačních žacích strojů, trhající celé rostliny, nutná časová i frekvenční (v závislosti na počasí) limitace kosení

Za účelem ochrany druhy byla zřízena r. PP Babinské louky v r. 1993. Nejbohatší známá lokalita v ČR. Po zavedení pravidelného každoročního kosení v červenci po roce 1993 prudký nárust populace (cca 230 rostlin).

Ostatní naleziště - nad osadou Němčí, během posledních let se nepodařillo zjistit.

čirůvka Josserandova (Dermoloma josserandii)

KO

Vzácně na lesních stanovištích

neznámé

Lounské středohoří

 hvězdovka Pouzarova 

(Geastrum pouzarii)

KO

suché, stepní stráně

zarůstání stepních strání v souvislosti s útlumem hospodaření

aktivní zásahy proti zarůstání stepních lokalit, redukce křovin

květka písečná 

(Montagnea arenaria)

KO

suché, stepní stráně, písčité půdy, v létě po vydatných deštích

snad (?) zarůstání stepních strání v souvislosti s útlumem hospodaření

Raná, Černodoly, snad redukce křovin, zásahy proti zarůs, tání strání

 muchomůrka Vittadiniho 

(Amanita vittadinii)

KO

křovinaté, suché stepní  stráně, v létě na okraji teplých listnatých lesů

neznámé

Dlouhá hora, Raná, Srdov

špička stepní 

(Marasmiellus cameopallidus)

KO

v létě na stoncích a koříncích bylin na stepních stepních stráních

zarůstání stepních strání v souvislosti s útlumem hospodaření (?)

Raná, Oblík – velmi vzácný druh

 bazanovec kytkokvětý 

(Naumburgia thyrsiflora)

SO

bažiny, břehy potoků, rybníků

snad úbytek vhodných lokalit

udávána u břehů Labe, Střekov, nezjištěna od r. 1945

 běloprstka horská 

(Leucorchis albida)

SO

horské louky, prameniště

neznámé, ústup snad vlivem dávek hnojiv (?)

Babinské louky koncem 19. století ? nověji nezjištěna

cídivka zimní 

(Hippochaete hiemalis)

SO

písčiny, zaplavované písky, břehy toků

neznámé

údaj od Kundratic před r. 1945, nejbližší naleziště váté písky u Oleška

 česnek hranatý 

(Allium angulosum)

SO

vlhké louky, travnaté břehy řek

nejasné

Labe, před r. 1945

česnek tuhý

(Allium strictum)

SO

výslunné skalnaté stráně, výhřevné, zásadité, kamenité půdy

přímé nebezpečí nehrozí

územní ochrana zajištěna ve stávající NPR Oblík. Opatření: zavedení monitoringu populací, zásahy ve prospěch posílení reprodukcí druhu se nejeví jako nutné

 čičorka pochvatá

(Coronilla vaginalis)

SO

světlé lesy, lesostepi, keřnaté stráně na výhřevných vápnitých půdách

bez známek ohrožení, populace se jeví jako ustálené

územní zajištění v NPP Bílé stráně, naleziště bílé stráně pod Knobložkou - bez územní ochrany, rozšířena po obvodu Č. středohoří, zásahy ve prospěch druhu se nejeví jako nutné, občasné odstraňování křovin (?)

hladýš pruský

(Laserpitium pruthenicum)

SO

vlhké louky na zásaditém podkladu

není přímé ohrožení, ekologie druhu nebyla sledována

zajištěna pouze územní ochrana v PP Babinské louky

hlavěnka horská 

(Traunsteineria globosa)

SO

horské kosené louky

hnojení luk, útlum hospodaření

Babinské louky, Březina, Hradištany - údaje před r. 1945

hořeček nahořklý 

(Gentianella amarella)

SO

polovlhké, světlé louky, vápenitý podklad

neznámé, snad útlum hospodaření

dříve Bílé stráně, Sutomský vrch - údaje nověji nepotvrzeny, nově na náspu žel. trati u Libouchce (2005 – cca 150 jedinců) 

hořepník luční 

(Pneumonanthe vulgaris)

SO

vlhké louky, slatiny, občas zaplavované, rašelinné půdy

neznámé, snad útlum hospodaření

Babinské louky, Ovčín, Solanská hora, louky u Milešova, nověji údaje nepotvrzeny

 hrachor různolistý 

(Lathyrus heterophyllus)

SO

výslunné lesní lemy, křovinaté stráně a skály

úbytek stanovišť, útlum hospodaření, zarůstání

Dlouhý vrch, Martinská stěna u Kundratic, Sedlo nad Trnobrany, Milešovka

 hvozdík pyšný

(Dianthus superbus)

SO

zásadité půdy, střídavě vlhké, světlé lesy

vzhledem k prudkému úbytku lokalit v posledních letech je nutné provádìt monitoring stavu populací a biologie druhu, zvážení možnosti kultivace

územní ochrana zajištěna v NPR Milešovka, NPP Boreč, PP Babinské louky, PP Hradišťanská louka, připravovaná PR Bohyňská lada, na dalších lokalitách výskyt porůznu, aktivní ochrana  druhu kosení u Horního Oldřichova

hvozdík sivý 

(Dianthus gratianopolitanus)

SO

výslunné skály

během posledních 15 let došlo k poklesu stavu populace na lokalitě Lipská hora, nutné zavedení monitoringu populace, přímý důvod neznámý

územní ochrana velké populace zajištěnav NPR Lipská hora, nutný management (vysekávání porostu skalníku)

 jednokvítek velekvětý 

(Moneses uniflora)

SO

vlhké, mechaté, humózní, jehličnaté lesy, horské polohy

nejasné

u Lbína ?, Křížová hora u Žitenic, od r. 1945 nepotvrzené údaje

 jinořadec kadeřavý 

(Cryptogramma crispa)

SO

skály a sutě ve strmých stinných roklích

nalezen r. 1988                 (2 rostliny), od 1990 výskyt nepotvrzen

PR Kamenná hůra, management nejasný

 kapradinka skalní

(Woodsia ilvensis)

SO

velmi vzácně ve štěrbinách čedičových a znělcových skal

během posledních let druh považován za nezvěstný

územní ochrana v NPR Milešovka, PR Lipská hora. Od 1996 pravidelné sledování lokalit na lokalitě Milešovka (cca do 20 ks)

kavyl chlupatý 

(Stipa dasyphylla)

SO

suché výslunné skály, světlé křoviny na neutrálních - zásaditých půdách

ubývání stanovišť - těžba nerostných surovin, šíření křovinatých lemů

územní ochrana zajištěna v NPR Oblík, v uvažované části rozšíření o Srdov a Brník, monitoring populací od 1996

kavyl sličný 

(Stipa pulcherrima)

SO

výslunné travnaté a skalnaté stráně, stepní pahorky na vysychavých, zásaditých půdách, v NPR Raná výskyt speciální variety Stipa  pulcherrima var. nudicostata

 ubývání stanovišť- těžba nerostných surovin, šíření křovinatých lemů

územní ochrana v  NPR Lovoš, NPR Milešovka, NPR Oblík, NPR Raná, NPP Janský vrch, PR Milá,  PP Košťálov, PP Štěpánovská hora, PP Tobiášův vrch. Žádné aktivity ve prospěch druhu se nejeví jako potřebné. Vliv extenzívní pastvy ovcí na výskyt druhu je nutno monitorovat

kavyl Smirnovův 

(Stipa smirnovii)

SO

výslunné stráně

ubývání stanovišť - těžba nerostných surovin, šíření křovinatých lemů

původní lokalita Kostelní vrch u Deblíku, zčásti odtěžena, pokusné přesazení provedeno zač. 80. let. Monitoring populace, od 1996.

 kavyl tenkolistý 

(Stipa tirsa)

SO

vysychavé luční stepi na zásaditém podkladu. Druh se vyskytuje v CHKO ČS velmi vzácně

ubývání stanovišť - těžba nerostných surovin, šíření křovinatých lemů

územní ochrana v NPR Oblík. Populace zde se jeví jako stabilní, je třeba  provádět monitoring populací včetně vlivu managementu (extenzívní pastva ovcí, odstraňování křovin). Naleziště na Dlouhé hoře u Kozel (okr. Louny) a dalších "lounských" vrších bez aktivní ochrany.

 koniklec luční 

(Pulsatilla pratensis)

SO

skalnaté, výhřevné, suché půdy

úbytek v PP Tobiášův vrch, PR Holý vrch a PP Hradiště (okr. Litoměřice) od cca 1970. Příčinou úbytku je velké množství neodklizených zbytků stařiny (útlum hospodaření). 

územní ochrana zajištěna v NPR Oblík, NPR Raná, NPP Boreč, PR Čičov, PR Holý vrch, PR Milá, PP Hradištì, PP Radobýl, PP Štěpánovská hora, PP Tobiášův vrch.

V ostatních místech se populace jeví jako stabilní (xerotermní stránì v údolí Labe).

Aktivní ochrana: nutný management lokalit pro udržení a posílení populací se bude vyvíjet ve směru: odstraňování stařiny, kosení, zimní ohňový management, narušování povrchu země).

 konitrud lékařský 

(Gratiola officinalis)

SO

zamokřené, zásadité, živné půdy

neznámé, snad úbytek vhodných stanovišť (nivní, obhospodařované louky ?)

kdysi u Prackovic - břeh Labe

 korálice trojklanná 

(Corallorhiza trifida)

SO

humózní, vlhké půdy, lesy, křoviny,

v rámci CHKO ČS druh nebyl od 50. let potvrzen (1 x nález v 70. letech).

NPP a 1. zóna CHKO ČS  Bílé stráně, Nový Dvůr, nověji výskyt nepotvrzen

 kosatec bezlistý

(Iris aphylla)

SO

výslunné křovinaté stráně na zásaditém podkladu, koncentrovaný výskyt především  na lounských vrších, v údolí Labe

populace ohroženy v NPR Sedlo (subsp. fieberii - ?), požerky muflony, šíření křovinatých lemů a hromadění stařiny

nutný aktivní management - zamezení zarůstání ploch na všech lokalitách, především ve stráních v údolí Labe, zamezení sukcese křovinatých lemů kolem stepních stránìk

kosatec nízký 

(Iris pumila)

SO

výslunné křovinaté stráně na zásaditém podkladu

ústup z lokality nejasný, snad postupující sukcese, původní stanoviště (?)

Kalich, skály - po r. 1931 výskyt nepotvrzen

kosatec sibiřský 

(Iris sibirica)

SO

vlhké louky, lesní mokřiny, zásadité až slabě kyselé půdy

změny vodního režimu lokalit

územní ochrana v PP Babinské louky, management lokality zajišťován kosením, pastvou. Na lokalitě u Lipské hory se provádí pokusně výsevy ze semen v okolí mateřských rostlin. Druh prosperuje při ustáleném stavu vodního režimu lokalit a extenzivním hospodaření

kozinec bezlodyžný

(Astragalus excapus)

SO

výslunné,  stepní stráně

zarůstání křovinatými lemy, úpadek extenzívního hospodaření - pastvy, ke své existenci přímo potřebuje sešlap

zamezení zarůstání ploch na všech lokalitách - aktivní management - pastva ovcí, sešlap, územní ochrana zajištěna v NPR Oblík, NPR Raná, NPP Janský vrch, NPP Kamenná slunce, vliv vypalování monitorován

 kozinec rakouský

(Astragalus austriacus)

SO

suché louky, křovinaté stráně na zásaditých půdách v lounské části Č. středohoří, na travnatých svazích navazující na výskyt v dolním Poohří

povaha není známa, nutné je sledování vlivu snížení či zrušení pastvy na svazích na populaci rostliny

územní ochrana zajištěna v NPR Oblík, NPR Raná, NPP Janský vrch, PR Kalvárie, PP Tobiášův vrch. Druh se vyskytuje na travnatých svazích především lounského středohoří. Nutný aktivní extenzívní management lokalit, limitovaná pastva ovcí

kruštík bahenní 

(Epipactis palustris)

SO

vlhké, podhorské louky

změny vlhkostních poměrů

Babinské louky, od roku 2004, cca 400 jedinců

kruštík polabský

(Epipactis albensis)

SO

stinné lužní lesy, neutrální až slabě zásadité půdy

nově znám v Hervertova údolí u Litoměřic, jeho rozšíření v CHKOČS není známo (nově rozlišovaný druh)

územní ochrana není. Očekává se jeho častější výskyt při intenzívnějším pátrání. Strategie ochrany bude určena až při podrobnějších znalostech o výskytu.

kruštík růžkatý

(Epipactis muellerii)

SO

výslunné stráně, lesní světliny, větš. zásadité. Kromě NPP Bílé stráně není známo jeho rozšíření v CHKO ČS (relativně nově rozlišovaný druh)

není známo pro nedostatečnou znalost o rozšíření druhu

územní ochrana v NPP Bílé stráně. Aktivita bude směřovat ke zjištění výskytu druhu v CHKO ČS, priority ochrany druhu budou stanoveny po průzkumu lokalit a jejich srovnání s ostatními nalezišti v Čechách.

ladoňka dvoulistá 

(Scilla bifolia)

SO

údolní vlhké louky, lužní lesy, údolí potoků  (údolí Lučního potoka)

změna vodního režimu, velké úpravy toků

nejeví se potřebná ve smyslu provádění zásahů ve prospěch druhu, občasné odstraňování náletu 

lilie cibulkonosná 

(Lilium bulbiferum)

SO

lesní lemy, nivy, úhory

neznámé

naleziště v okolí České Lípy v současnosti nepotvrzena

 lomikámen latnatý 

(Saxifraga paniculata)

SO

na zásaditých půdách a horninách, stinná místa

zarůstání ploch s výskytem křovin, silné zastínění lokalit

územní ochrana v PR Kozí vrch, zajištění optimální hodnoty zastínění

 lomikámen růžicovitý 

(Saxifraga decipiens)

SO

vyvřelé, zásadité, vlhké půdy, zazemněné sutě

není přímé ohrožení

územní ochrana v NPR Lovoš, NPR Milešovka, NPP Boreč, PR Lipská hora,   PP Holý vrch, PP Hradiště, PP Štěpánovská hora, jiné aktivity ve prospěch druhu nejsou nutné, případné omezení lesní těžby v rámci LHP

 lomikámen trojprstý 

(Saxifraga tridactylides)

SO

porůznu, úhory, výslunné stráně, cesty

ubývání vhodných lokalit, zarůstání křovinatými lemy a hromadění stařiny

porůznu výskyt v NPP Borečský vrch - vrcholy mravenišť  (spolu s Androsace elongata), PR Holý vrch, PP Radobýl, pravidelné odstraňování stařiny, zimní management - pálení, narušování povrchu

medvědice léčivá 

(Arctostaphyllos uva ursi)

SO

výhřevné, zásadité až neutrální skály

zasychání částí větví, způsobené silnými mrazy bez sněhové pokrývky a dehydratací (?)

územní ochrana v PR Lipská hora, výskyt na Výřích skalách v NPR Milešovka. Populace v obou místech se jeví jako stabilní, žádné zásahy ve prospěch druhu se nejeví jako potřebné. NPR Malý a Velký štít.

okrotice červená 

(Cephalathera rubra)

SO

světlé suché háje, lesostepi

populace jsou malé, stabilní

územní ochrana v NPR Lovoš, PR Sluneční stráň, omezení pouze v rámci LHP - optimální světelné podmínky

ostřice černoklasá

(Carex melanostachya)

SO

mokré, zaplavované, živné půdy, nivy, slatiny, v teplejších oblastech

ubývání stanovišť, povaha nejasná

kdysi u Mostné hory u Litoměřic, nověji nepotvrzena

ostřice žitná 

(Carex secalina)

SO

střídavě vysýchavé půdy, okrttaje polí, subhalofyt, jižní obvod ČS, slíny

potřebuje obhospodařování

cesta pod Babou u Děčan, třtěnská nádrž spolu s Glaux maritima a další

 ožanka čpavá

(Teucrium scordium)

SO

vlhké, zaplavované, živné půdy

povaha nejasná

Třtěno, Trmice - nověji lokality nepotvrzeny, NPR Raná

 potočnice lékařská 

(Nasturtium officinale)

SO

břehy řek, příkopy, prameniště

ohrožení hrozí v případě vzdutí hladiny řeky Labe (břehová zóna),  na stávajících lokalitách  během plánované výstavby VD Malé Březno

aktivní  ochrana není plánována, zásahy ve prospěch druhu v příp. výstavby VD Malé Březno

prstnatec bezový 

(Dactylorhiza sambucina)

SO

suché louky, pastviny, v současné době není známa lokalita

zarůstání křovinatými lemy, úbytek vhodných lokalit

známé lokality jsou vesměs historického původu (PR Bohyňská lada, Babinské louky)

prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) 

SO

vlhké, kosené louky

druh vymizel r. 1985 – ústup pravidelného kosení lokality

Biňov, Janovice, výskyt v subsp. serotina, do r. 1896 mokřiny S od Okrouhlé

pryskyřník ilyrský

(Ranunculus illyricus)

SO

suché, travnaté stráně, křovinaté stepi

nejasné, úbytek vhodných stanovišť, útlum hospodaření

dříve na Střeleckém a Písečném ostrově, nověji nepotvrzen

 rdest alpský

(Potamogeton alpinus)

SO

stojaté, mírně tekoucí vody, oligotrofní, písčité nebo rašelinné dno

nejasné

výskyt nověji neověřen

 rosnatka okrouhlolistá 

(Drosera rotundifolia)

SO

rašeniliště, mokré louky, břehy stojatých vod

zarůstání rašeniliště, sukcese 

územní ochrana v PR Březina, zde vysazena uměle v 1952, populace jsou stabilní, ohrožení  hrozí pouze rychlým vývojem sukcesních stadií rašeniliště (postupné zarůstání, hrozba možné eutrofizace). Výskyt v NPR Sedlo v poslední době neověřen. Aktivní ochrana prováděna v rámci managementu v PR Březina (odstraňování druhu orobinec širolistý) 

růžkatec potopený

(Ceratophyllum submersum)

 SO

eutrofní, prohřáté, mělké, mírně tekoucí vody

nutné prověřit !

Kamýk - rybníček pod zříceninou, lokalita objevena 1998, vhodný management nutno konzultovat

 sítina slanisková

(Juncus gerardii)

SO

vlhké slané louky, písčité půdy, v létě vysychavé

lokality často v rámci intravilánu obcí, ohrožení "okrašlovacími pracemi"

Syslík, Třtěno - náves, Dobroměřický rybník, Dobročka, nutná revize lokalit

smil písečný 

(Helichrysum arenarium)

SO

písčiny, písčité pahorky, suché půdy

povaha ohrožení není známa, snad trhání rostlin, zarůstání vhodných stanovišť

územní ochrana v PR Kalvárie, Vendula, zásah ve prospěch druhu se nejeví jako potřebný, ochrana v rámci LHP, zamezení přílišného zastínění, nutné sledování stavu populací

stařinec (starček) celolistý 

(Tephroseris integrifolia)

SO

suché louky, křovinaté stráně na zásaditých půdách, lounská část ČS

bez známého přímého či nepřímého ohrožení

PR Milá, nutné sledovat optimální světlostní a vlhkostní podmínky pro druh, případná redukce křovin

starček poříční

(Senecio fluviatilis)

SO

vlhké, přeplavované, živné půdy, pobřežní křoviny, rákosiny, poříčí velkých toků

povaha ohrožení není známa

v minulosti udáván u Lovosic, rovněž udáván podél toku Labe v ČS,  lokality neověřeny

 starček roketolistý 

(Senecio erucifolius)

SO

výslunné, křovinaté stráně, zásaditý až neutrální podklad

snad útlum hospodaření

Čížkovice, Košťálov, Solany louky, aktivní ochrana: pravidelné kosení

 střevíčník pantoflíček 

(Cypripedium calceolus)

SO

humózní, zásadité, živné půdy, listnaté lesy, křovinaté stráně

ohrožení vyrýpáváním rostlin, vysoká návštěvnost lokality, možné ohrožení virózou (1994)

územnì zajištěna v NPP Bílé stráně, management odstraňování stařiny, jemné narušování povrchu

šišák hrálolistý

(Scutellaria hastifolia)

SO

bahnité louky, světlé lužní lesy, zarostlé břehy řek

úbytek vhodných stanovišť

břeh Labe u Litoměřic, úpatí Milešovky, u Bíliny - nověji lokality neověřeny

 tis červený 

(Taxus baccata)

SO

bučiny, prudké stráně, v severní polovině ČS

přímé ohrožení - změna světlostních podmínek, okus zvěří

územnì zajištěna v NPP Březinské tisy,  PP Jílovské tisy, PR Kamenná hůra, zahájení sledování  vlivu okusu na jedince ve spolupráci s FŽP UJEP Ústí n.L, ochrana mladých jedinců.

třezalka sličná

(Hypericum elegans)

SO

výhřevné, vysychavé, zásadité půdy, stepní, výslunné stráně

ohrožení i management lokalit nejasný

NPR Lovoš, výskyt v již. části ČS nutno ověřit (NPP Kamenná slunce, Baba)

 úrazník uzlovitý

(Sagina nodosa)

SO

vlhké louky, písčiny, břehy řek

nejasné

nověji výskyt neověřen

vemeníček zelený

(Coeloglossum viride)

SO

světlé lesy, pastviny, vlhké, horské louky

snad (?) hnojení vlhkých luk kolem r. 1930

vyhynulý ?, udáván z Babinských luk, Milešova, Solanské hory

violka obojaká 

(Viola ambigua)

SO

výslunné stepní stráně na zásaditých půdách

současné populace nejeví žádné známky ohrožení

lounské vrchy, územní ochrana v NPR Oblík, NPR Raná, PR Milá, ochrana populací v rámci managementu (extenzívní pastva ovcí, odstraňování náletu křovin)

vstavač mužský 

(Orchis mascula)

SO

vlhké, živné, hluboké půdy

v CHKO ČS na třech lokalitách, relativně slabé populace, PP Babinské louky, Jílové u Děčína, u Nového Oldřichova

PP Babinské louky (rostlina se objevila v r. 1998 po posledním potvrzeném nálezu v r. 1956), rok 2001 – 2 kusy, Jílové u Děčína (desítky ks)  - management prováděn pravidelným kosením lokalit, novější lokality u Jílového (podél železniční trtatě Jílové - Kámen, Libouchec) - navržena územní ochrana formou PP

vstavač nachový 

(Orchis purpurea)

SO

světlé listnaté lesy a háje, výslunné křoviny po obvodu CHKO ČS

v době květu trhání, vyrýpávání kvetoucích rostlin, vysoká návštěvnost NPP Bílé stráně

územní ochrana v NPP Bílé stráně, populace stabilní, management občasné odstraňování náletu a stařiny, monitoring populací, lokalita Satan - nutný management lokality 

 vstavač obecný 

(Orchis morio)

SO

vlhké i sušší louky, křovinaté stráně

zarůstání luk, výskyt v místech bez extenzivního obhospodařování (sukcese)

v přípravě územní ochrana naleziště - PR Bohyňská lada, pravidelný management lokality kosením

vstavač osmahlý 

(Orchis ustulata)

SO

sušší louky, světlé lesy

zarůstání, sukcese,  (ústup druhu u Dubí hory poblíž kolejiště motokárové dráhy, způsoben zánikem provozu na trati)

aktivní ochrana - extenzívní pastva ovcí nebo pravidelné kosení PR Bohyňská lada, PR Kamenná hůra (6 ks - 1995)

vstavač vojenský 

(Orchis militaris)

SO

světlé lesy, výslunné stráně, na opukovém obvodu ČS

vyrýpávání v době květu

NPP Bílé stráně, zřídka kvetoucí jedinci, managementová opatření  odstraňování náletu a stařiny 

všivec bahenní 

(Pedicularis palustris)

SO

bažinaté louky, rašeniliště

úbytek vhodných mokřadů (vysušování, zarůstání)

výskyt v okolí Úštěka, snad přechází i do CHKO ČS (rybník Chmelař ?), lokality neověřeny - CL, DC

 všivec mokřadní

(Pedicularis sylvatica)

SO

bažinaté louky, lesní mokřady

úbytek vhodných mokřadů (vysušování, zarůstání)

naleziště u Manušic (soustava rybníků) bohaté, tìsně za hranicí CHKO ČS, výskyt v CHKO ČS ?,

územní ochrana není zajištěna, odstraňování náletu a stařiny, opatření i v rámci patřičného LHP

 záraza síťnatá

(Orobanche reticulata)

SO

výslunné a kamenité stráně

zarůstání lokalit v souvislosti s útlumem hospodaření

porůznu: Litoměřicko, Lovosice - Velemín, Lounsko, Lipská hora, management - podpora původního hospodaření

 zevar nejmenší

(Sparganium minimum)

SO

močálové louky, břehy tůní

vysušování, zarůstání

kdysi (r. 1924) udávány silné populace u Nového Dvora, Kundratic, lokality neověřeny

zvonečník hlavatý 

(Phyteuma orbiculare)

SO

vlhké, mokré louky až černavy

nejasné

kdysi udáván z Milešovského Kloce, výskyt neověřený

 zvonek hadincovitý

(Campanula cervicaria)

SO

světlé křoviny, lesní lemy

nejasné

udávaný výskyt u Žitenic neověřený, management nejasný

strmělka chloupkatá (Clitocybe barbulatum)

písčité borové lesy

nejasné

Lounské středohoří střídavě

voskovka cihlová

(Hygrocybe sciophana)

SO

louky a pastviny v horských oblastech v létě a na podzim

nejasné

Oblík, za příznivých podmínek, velmi vzácný druh

 áron plamatý 

(Arum maculatum)

O

vlhké, humózní, listnaté lesy, podél břehů potoků nepravidelný výskyt v SV části CHKO ČS

povaha ohrožení není známa

územní ochrana v plánovaném rozšíření PP Bobří soutěska, aktivní zásahy nejsou nutné, dubičenský potok u Konojed, aj.

bělozářka liliovitá 

(Anthericum liliago)

O

výslunné křovinaté stráně, lesostepi

bez ohrožení, potencionálně snad urychlená sukcese křovinatých lemů - úbytek vhodných stanovišť

územní ochrana v  NPR Lovoš, NPR Milešovka, NPR Oblík, NPR Raná, NPP Bílé stráně, NPP Boreč, NPP Janský vrch, PR Kalvarie, PR Kozí vrch, PR Vrabinec, PP Tobiášův vrch, PP Radobýl, aktivní management v rámci odstraňování náletu křovin

bledule jarní 

(Leucojum vernum)

O

vlhké, propustné půdy, podél potoků, podél potoků relativně bohaté populace, především v SV části CHKO ČS

regulace toků, ničení břehových porostů, změny vlhkostních podmínek, jarní vyrýpávání a trhání rostlin  

územní ochrana v PP Bobří soutěska, PP Nebočadský luh, strážní služba na bohatých lokalitách, osvěta a informace

 divizna brunátná 

(Verbascum phoeniceum)

O

sušší louky, pastviny, skalnaté stráně

zarůstání křovinatými lemy a hromadění stařiny

územní ochrana NPR Oblík, NPR Raná, PR Milá, PP Tobiášův vrch, PP Radobýl. Prudký vzestup populace během prvního roku po požárech v NPR Raná i NPP Kamenná slunce (odstranění stařiny spálením). Aktivní zásahy v rámci pravidelného odstraňování náletu křovin a stařiny

 dřín obecný 

(Cornus mas)

O

výslunné křovinaté stráně, světlé doubravy, roztroušeně v území CHKO ČS

povaha ohrožení není známa

územní ochrana v NPR Lovoš, NPR Oblík, NPP Boreč, PR Lipská hora, PR Milá, PR Vrabinec, PP Košťálov, PP Plešivec, regulace ostatních druhů křovin

 dub pýřitý 

(Quercus pubescens)

O

výslunné stráně, křovinaté lesy, jižní část CHKO ČS

přímé ohrožení není známo, populace relativně vitální

územní ochrana v NPR Lovoš, NPP Bílé stráně, PR Kalvárie, PP Lužické šípáky, PP Košťálov, PP Plešivec od r. 1996 spolupráce s PBZ Praha - sledování reprodukce šípáků na lokalitě PP Lužické šípáky

 dvojštítek měnlivý 

(Biscutella varia)

O

výslunné písčité stráně, okolí Ústí n. L.

stavební činnost, odběr písku (menší těžba), sukcese křovin na stanovišti

územní ochrana v PR Kozí vrch, Církvice (lokalita navazuje na chatovou osadu u Církvic), management - nutné kosení lokality

hadí mord nachový 

(Scorzonera purpurea)

O

výslunné skalnaté stráně, lesostepi, pastviny, jižní část CHKO ČS, Svinky u Měrunic

povaha není známa, snad postupující sukcese křovinatými lemy na stepní plochu

územní ochrana není zajištěna, management - redukce křovinatých lemů

hadilka obecná 

(Ophioglossum vulgatum)

O

vlhké, zásadité, vápnité půdy (PR Bohyňská lada, Jílové u Děčína)

zarůstání lesními lemy, zánik extenzivního hospodaření

územní ochrana v připravované PR Bohyňské lada, louky pod Solanskou horou, vlhká louka u Štěpánova, zásahy - rámec plánu péče, odstraňování stařiny a kosení, pastva ovcí

 hlaváček jarní 

(Adonanthe vernalis)

O

výhřevné, suché, zásadité půdy, výslunné stráně

ohrožení zarůstáním,  rušení extenzívního hospodaření

územní ochrana zajištěna v NPR Oblík, NPR Raná, PR Čičov,

PP Tobiášův vrch, znovuzavedení extenzívního hospodaření, likividace křovin

hvězdnice chlumní 

(Aster amellus)

O

výslunné, křovinaté, kamenité stráně, stepní louky, po opukovém obvodu CHKO ČS

ohrožení ztrátou vhodných lokalit - zahrádkářské kolonie, zarůstání, útlum extenzívního hospodaření

územní ochrana v NPP Bílé stráně, PR Kozí vrch, PR Vrabinec, management - extenzívní hospodaření, likvidace křovin

hvozdík křovištní

(Dianthus seguieri)

O

světlé lesy, křovinaté stráně

povaha nejasná

v minulosti lokality u Mentaurova a Lbína, Plešivec, Deblík - výskyt neověřen

 chrpa chlumní 

(Cyanus triumfettii)

O

travnaté stráně, lesostepi na zásaditém podkladě, jižní část CHKO ČS

ohrožení ztrátou vhodných lokalit - zahrádkářské kolonie, zarůstání, útlum extenzívního hospodaření

územní ochrana v NPR Lovoš, NPP Bílé stráně, PR Hradišťanská louka, PR Kozí vrch, PP Hradiště, PP Plešivec

kavyl Ivanův 

(Stipa joannis)

O

suché luční stepi, vysychavé půdy

sukcese křovinatých lemů na stepní plochy  vlivem zániku extenzívního hospodaření

územní ochrana v NPR Oblík, NPR Raná, PR Čičov, PR Kalvarie, PR Milá, PP Tobiášův vrch, PP Radobýl

kostival český 

(Symphytum bohemicum)

O

údolní louky, lužní lesy, příkopy, podél jižního obvodu hranice CHKO ČS, rostlina přechází z nalezišť v Dolním Poohří

povaha ohrožení není známa, snad úbytek vhodných stanovišť, často nečisté populace (kníženci s k. lékařským)

zásahy do populací rostlin nejsou považovány za nutné

koulenka vyšší 

(Globularia punctata)

O

výslunné křovinaté a travnaté stráně, suché louky, po jižním (opukovém) obvodu CHKO ČS

přímé ohrožení lokalit není známo, možné ohrožení postupnou sukcesí, ztrátou vhodných lokalit - zakládání zahrádkářských kolonií

územní ochrana v NPP Bílé stráně, management - odstraňování náletu křovin a stařiny

kozinec dánský 

(Astragalus danicus)

O

výslunné pastviny, stepní louky, vysychavé, zásadité půdy

zarůstání luk, šíření křovinatých lemů, zánik extenzívního hospodaření

územní ochrana v NPR Oblík, PR Čičov, PP Košťálov

kozinec vičencovitý 

(Astragalus onobrychis)

O

výslunné stráňky, stepní loučky

zarůstání křovinami, útlum hospodaření

kdysi výskyt Radobýl, Lovoš, Košťálov, lokality je nutné ověřit, stanovení optimálního managementu po ověření

kruštík modrofialový 

(Epipactis purpurata)

O

stinné listnaté lesy, háje, neutrální, zásadité půdy, roztroušenì v SV části CHKO ČS

povaha ohrožení není známa

snad vhodným zásahem do světlostních podmínek lokalit v rámci LHP

kruštík tmavočervený

(Epipactis atrorubens)

O

světlé lesy, bory, zásaditý podklad

nejasné

nověji výskyt neověřen (potvrzen výskyt  těsně u hranice CHKO ČS - Úštěk - Liščí díry)

len tenkolistý 

(Linum tenuifolium)

O

travnaté, kamenité stepi, lesostepi, zásadité půdy, roztroušeně v jižní polovině CHKO ČS (lounské vrchy), Sutom

ohrožení zarůstáním lokalit křovinatým patrem a stařinou

územní ochrana v  NPR Oblík, managementové aktivity na podporu druhu - omezování křovinatých lemů a odstraňování stařiny

len žlutý 

(Linum flavum)

O

výslunné louky, kamenité stepi a lesostepi, výhřevné, hluboké půdy, většinou na opuce, okolí Litoměřic, Bíliny

sukcese, zarůstání nalezišť bez extenzivního managementu

územní ochrana v NPP Bílé stráně, populace jsou relativně stabilní, managementové zásahy - odstraňování křovin a stařiny (NPP Bílé stráně)   

lilie zlatohlávek

(Lilium martagon)

O

listnaté, smíšené lesy a křoviny na zásaditých půdách, rozšířena relativně hojně v celé CHKO ČS

bez ohrožení populací

územní ochrana zajištěna v  NPR Oblík, NPP Bílé stráně, PR Kalvarie, PR Milá, PP Hradiště, PP Radobýl, připr. PP Bohyňská lada, managementová ochrana není nutná

medovník  velkokvětý 

(Melittis melissophyllum)

O

světlé, listnaté lesy na zásaditých, výhřevných půdách, po celé CHKO ČS

povaha ohrožení populací není známa, snad prudká změna světlostních podmínek

územní ochrana v NPR Milešovka, PR Kozí vrch, PR Milá, PP Plešivec, PP Štěpánovská hora, managementové zásahy nejsou nutné

měsíčnice vytrvalá 

(Lunaria rediviva)

O

stinné, podhorské suťové lesy, rokle, vyšší nebo inverzní polohy v SV části CHKO ČS

povaha ohrožení není známa, snad změna světlostních a vlhkostních podmínek (?)

územní ochrana v NPR Sedlo, PP Bobří soutěska, populace stabilní

modravec tenkokvětý 

(Leopoldia tenuiflora)

O

suché stráně, stepní svahy, jižní část CHKO ČS

šíření křovinatých lemů a hromadìní stařiny v důsledku zániku extenzivního hospodaření

územní ochrana v NPR Oblík, NPP Boreč, PR Lipská hora, PR Milá, PP Košťálov, PP Tobiášův vrch, PP Radobýl znovuzavedení extenzívního hospodaření nebo managementu (odstraňování křovin a stařiny)

mochna skalní 

(Potentilla rupestris)

O

výslunné stráně, křovinaté lemy, lesní lemy, světlé doubravy

sukcese podmíněná nedostatkem extenzivního hospodaření

rostlina se vyskytuje v několika menších populacích v okolí Dubí hory, Úštěka, Děčína, management - extenzívní pastva ovcemi

okrotice bílá 

(Cephalanthera damassonium) 

O

křovinaté stráně, světlé listnaté lesy, roztroušeně ve střední části ČS po obou stranách Labe, chybí v severní a lounské části ČS.

ohrožení snad ztrátou vhodných lokalit - zahrádkářské kolonie apod., zarůstání, silné šíření křovinatých lemů a prudké změny světlostních podmínek zastíněním

územně chráněna v NPP Bílé stráně, PP Košťálov, NPR Milešovka, NPR Lovoš, PP Plešivec, vhodné lokální úpravy křovinatých lemů, odstraňování stařiny

okrotice dlouholistá 

(Cephalanthera longifolia)

O

listnaté i jehliènaté lesy, lesní lemy

neznámé, snad prudké změny světlostních podmínek

Třebušín - Horní Týnec, Milešovka, Březiny - Bukový vrch, Sedlo, nověji potvrzena pouze od r. 2001 na Soudném kameni, ovlivnění v příslušných LHP (jak ?)

 oměj pestrý 

(Aconitum variegatum)

O

silnější populace v SV části CHKO ČS

zarůstání křovinatými a lesními lemy, změna zastínění lokalit

územní ochrana v PR Hradišťanská louka, PP Babinské louky, PR Březina, managementová opatření na vhodnou úpravu světlostních podmínek

 oměj vlčí 

(Aconitum vulparia)

O

lužní, stinné lesy, křoviny

nejasné

Hradišťany, Štěpánov, loklality z r. 1928 nověji neověřeny

 ostřice tlapkatá

(Carex pediformis)

O

zarostlé skály, rokle, vlhké, humózní, živné půdy

nejasné

Lokality u Sebuzína nověji neověřeny

 pětiprstka žežulník 

(Gymnadenia conopsea)

O

suché opukové stráně, po jižním obvodu CHKO ČS

zarůstání křovinatými lemy, prudké šíření jasanu ztepilého, hromadění stařiny

územní ochrana v NPP Bílé stráně, připravované PR Bohyňská lada, management - odstraňování náletu jasanu ztepilého, redukce křovinatých lemů, odstraňování stařiny

plamének přímý 

(Clematis recta)

O

křoviny, stinné háje, zásadité půdy, silnější výskyt při opukovém obvodu CHKO ČS

bez známé povahy ohrožení, snad prudké změny světlostních podmínek

územní ochrana v NPR Lovoš, NPR Milešovka, NPP Bílé stráně,

NPP Boreč, PR Lipská hora, PR Kozí vrch, PP Holý vrch, PP Košťálov, PP Štěpánovská hora

 plavuník zploštìlý

(Diphasiastrum complanatum) O

světlé, jehličnaté, borové lesy, vřesoviště

nejasné

lokalita u Levína nověji neověřena

prha chlumní 

(Arnica montana)

O

horské louky, neutrální - kyselé půdy v S části CHKO ČS, okolí České Kamenice, Kamenického Šenova

slabé populace, navazující na výskyt v Lužických horách, Labských pískovcích, vyrýpávání a sběr bylin

územní ochrana formou MCHÚ není, nutné sledování vývoje  stavu populace (monitoring populací od r.1999)

prostřelenec (hořec) křížatý 

(Tretorhiza cruciata)

O

zásadité půdy na opuce, NPP Bílé stráně

přímé ohrožení rychlou sukcesí křovinatých lemů a hromaděním stařiny

územní ochrana v NPP Bílé stráně, management odstraňování křovinatých lemů a stařiny

 prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis)

O

vlhké, bažinaté louky, v území CHKO ČS roztroušeně na vlhkých stanovištích, zejména v SV části CHKO ČS

vysoušení vlhkých luk za účelem intenzívního obdělávání, meliorace, intenzivní hospodaření

územní ochrana v PP Babinské louky, PR Bohyňská lada, louky u Štěpánova, Lukova, Milešovské Středohoří, okolí Libouchce při trati,  managemnet odstraňování stařiny a následné každoroční kosení lokalit, bez hnojení

sasankovka lesní 

(Anemone sylvestris)

O

suché, výslunné louky, stepní stráňky, na zásaditém podkladu (opuka), především v jižním, opukovém obvodu CHKO České středohoří 

sukcese, zarůstání původně extenzivně obdělávaných ploch křovinatými lemy

územní ochrana v NPP Bílé stráně, management odstraňování stařiny, redukce křovinatých lemů

sněženka předjarní 

(Galanthus nivalis)

O

ojedinělé, náhodné výskyty v CHKO ČS, většinou na labských náplavech

vzhledem k druhotnému  charakteru výskytu není známo

Janovice, poblíž Bobří soutěsky, výskyt snad druhotný (zavlečena ze zahrádek ?)

 tařice skalní 

(Aurinia saxatilis)

O

skalnaté, většinou jižně orientované  svahy v rámci celé CHKO ČS , nejhojnější výskyt v údolí Labe

bez známek ohrožení (nová naleziště - opuštěné skalní masivy lomů)

územní ochrana v NPR Milešovka, NPP Boreč, NPP Vrkoč, PR Lipská hora, PR Kalvarie, PR Lipská hora, PR Vrabinec, PP Holý vrch, PP Hradiště, PP Košťálov, PP Radobýl

tolije bahenní 

(Parnassia palustris)

O

vlhké louky ve vyšších polohách, v CHKO ČS zřídka

vysoušení luk, nutný extenzivní způsob hospodaření (pravidelné kosení)

územní ochrana v PP Babinské louky, management - pravidelné kosení lokality, bez hnojení), r. 2001 - 2005 (3 kusy), 1993 - 2003

(0 ks).

třemdava bílá 

(Dictamnus albus)

O

výslunné stráně, křoviny, světlé lesy v jižní části CHKO ČS, bohaté populace v údolí Labe

povaha ohrožení není známa, snad změna světlostních podmínek

územní ochrana v NPR Lovoš, NPR Milešovka, NPP Bílé stráně, PR Kalvárie, PR Kozí vrch, PP Hradiště, PP Štěpánovská hora, management - částečná redukce křovinatých lemů

tuřice Davallova 

(Vignea davalliana)

O

roztroušený výskyt na rašelinných loukách v CHKO ČS, velmi vzácně (Malý Šachov, Milešovský kloc, Kostomlaty pod Milešovkou)

odvodňování, meliorace, vysoušení vlhkých luk pro intenzívnější formy hospodaření

územní ochrana formou MCHÚ není vyžadována, louky u Štěpánova (vlhké louky pod Táhlinou)

upolín evropský 

(Trollius altissimus)

O

vlhké louky, křoviny, ve vyšších polohách CHKO ČS

odvodňování, vysoušení, intenzivní hospodaření

územní ochrana v PP Babinské louky, PP Bobří soutěska, PP Holý vrch, PP Hradišťanská louka, management - pravidelné kosení lokalit

vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata)

O

v současnosti není znám

není v současnosti známo

není prozatím známa

vemeník dvoulistý 

(Platanthera bifolia)

O

roztroušeně v území CHKO ČS, křoviny, stráně, většinou při opukovém obvodu ČS

přímé ohrožení redukcí lokalit - šíření křovinatých lemů

územní ochrana v NPP Bílé stráně, PR Lipská hora, připravané PR Bohyňská lada, management odstraňování stařiny, redukce křovinatých lemů

 vemeník zelenavý

(Platanthera chlorantha)

O

lesní lemy, listnaté a jehličnaté lesy

nejasné, snad přílišné zastínění lokality

Bílé stráně a okolí, Skalice, Lbín, Skalice u Třebívlic, Chuderov, Mirkov - výskyt z konce 19. stol., zřídka především v SV části ČS (CL, DC), nutné ověření lokalit

vranec jedlový

(Huperzia selago)

O

chladné, stinné sutě

zábrana přílišné sukcesi a zastínění

PR Kamenná hůra, výskyt ve spodní části suti, při výronech chladného vzduchu

 vratička měsíční  

(Botrychium lunaria)

O

roztroušený a porůzný výskyt v území CHKO ČS

populace většinou přirozeně přetrvají pouze několik let

připravovaná ochrana v MCHÚ - PR Bohyňská lada, aktivity pro stabilizaci populací nejsou známy

vrba plazivá 

(Salix repens)

O

vlhké louky, větš. podhorského charakteru

povaha ohrožení není známa

územní ochrana v PP Babinské louky, management odstraňováním křovinatých lemů

 zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus)

O

světlé, listnaté, borové lesy

prudké změny světlostních podmínek

lokalita neověřena

 zlatovlásek obecný 

(Crinitina linosyris)

O

suché, opukové stráně na zásaditém podkladu, čedičové stráně, větš. v jižní části ČS

ohrožení šířením křovinatých lemů

NPR Lovoš,  NPP Bílé stráně, PR Kalvárie, PR Kozí vrch, PR Vrabinec, PP Hradiště, PP Radobýl, PP Štěpánovská hora, management - redukce křovinatých lemů

 zvonek boloňský 

(Campanula bononiensis)

O

doubravy, křoviny, okraje lesů, především v údolí Labe

ohrožení snad změnou světlostních podmínek

územní ochrana v NPP Bílé stráně, PR Kalvárie, PP Košťálov,

PP Štěpánovská hora, management  - úprava světlostních podmínek v rámci LHP

žluťucha smrdutá 

(Thalictrum foetidum)

O

suché stráně, jižní, lounská část CHKO ČS

sukcese křovinatých lemů na stepních stráních lounského Středohoří, těžební činnost (Chožovská hora)

územní ochrana v NPR Oblík (plánované rozšíření pokryje lokality Srdov a Brník), redukce křovinatých lemů, odstraňování stařiny

hvězdovka uherská

(Gaestrum hungaricum)

O

křovinaté, teplé stráně

sukcese, přílišné zastínění

údržba lokalit -  zábrana přílišné sukcesi, Oblík, Malý vrch u Třtěna, Černodoly u LN, Raná, Šibeník

 

Zoologická část

Vysvětlivky:

KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh (dle zákona č.114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.)

R – reliktní druh, A – adaptabilní druh, E – eurytopní druh (střevlíci)

CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený (dle Červeného seznamu ČR)

N –druh  Natura 2000 (* prioritní druh)

 

Druh

Biotop

Ohrožení

Ochrana

aktivní / pasivní

 modrásek Rebelův

Maculinea rebeli

KO

suché a výhřevné stráně s nezapojeným drnem – pastviny, tankodromy; monofág (Gentiana cruciata)

v ČR vymírající druh; ukončení tradičního využívání lokalit a následné zarůstání expanzivními druhy trav a keřů; minimální disperzní schopnosti imag - není schopen znovu osídlit izolované lokality na kterých vyhynul.

územní ochrana zajištěna v NPP Bílé stráně. Po roce 1975 nepozorován, přestože živná rostlina a hostitelští mravenci (Myrmica spp.) se zde dosud vyskytují. Aktivní ochrana: extenzivní pastva a různé typy disturbancí půdního povrchu a vegetace.

modrásek černoskvrnný

Maculinea arion

KO

výslunné pastviny a nízkostébelné stepi; oligofág (mateřídoušky)

v ČR vymírající druh; ukončení extenzivní pastvy; zhroucení struktury metapopulací – dlouhodobě se neudrží na malé izolované lokalitě.

územní ochrana není zajištěna. Po roce 1950 nejsou známé žádné nové nálezy, přestože lokalit s porosty živné rostliny a hostitelskými mravenci (Myrmica sabuleti, M. scabrinodis) je relativně dostatek. Aktivní ochrana: blokování sukcese extenzivní pastvou.

chrobák pečlivý

 Copris lunaris

KO

xerotermní pastviny v nejteplejších oblastech; koprofág

v Čechách vymírající druh; omezení nebo úplná likvidace pastvy skotu, a tím i potravy larev.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Raná a PR Milá, po roce 1990 pozorován jen ojedinělý výskyt na Rané. Aktivní ochrana: podpora pastvy skotu na málo svažitých terénech mimo MCHÚ.

Červený seznam ČR: CR

 střevlík

Carabus nitens

KO

písčiny, vřesoviště, okraje rašelinišť, lesní paseky pahorkatin a hor; heliofil

severský druh, v ČR od 50-tých let minulého století všude na ústupu, zejména v nižších polohách. Příčina ohrožení neznámá, kromě celkové deteriorizace prostředí se pravděpodobně také jedná o posun areálu rozšíření na sever v důsledku dlouhodobých změn klimatu (oteplování).

územní ochrana není zajištěna. Z počátku 20. století udáván z Českolipské části Středohoří (Slunečná, Stružnice), od té doby nepozorován a jistě vyhynulý.

Bioindikační skupina: R

Červený seznam ČR: VU

střevlík

Carabus auratus

KO

louky, zahrady, pole a pastviny pahorkatin; heliofil

druh není v současnosti kriticky ohrožený; zalesňování; zábor pozemků pro výstavbu; meliorace; nadměrná chemizace v zemědělství do roku 1990, kdy docházelo k likvidaci všech vývojových stadií druhu, včetně jejich potravy. ČR probíhá východní hranice rozšíření druhu a periodické výkyvy v četnosti mohou být spojeny také s tímto faktorem.

územní ochrana není zajištěna, vyskytuje se zejména v odlesněné hornatině Verneřického středohoří mezi Ústím n. L. a Českou Lípou. Aktivní ochrana: minimalizace používání agrochemikálií, nezalesňování pozemků s výskytem druhu.

Bioindikační skupina: A Červený seznam ČR: VU

pakudlanka jižní

Mantispa styriaca

KO

stepi a lesostepi

příčiny ohrožení neznámé.

jediný nález z okolí Litoměřic starý přes 100 let. Pravděpodobně vyhynulá.

listonoh letní

Triops cancriformis

KO

letní periodické tůně

intenzivní zemědělství v nivách vodních toků; regulace neškodných záplav; ukončení tradičního využívání lokalit

územní ochrana není zajištěna. Výskyt na jediné lokalitě na cvičišti vojenských vozidel.

Aktivní ochrana: blokování sukcese a udržování louží pojezdem těžké techniky.

rak kamenáč

Austropotamobius (=Astacus) torrentium

KO, N*

malé vodní toky s kamenitým dnem

znečištění, odvádění a využívání vody k různým účelům (náhony, nepovolené odběry), regulace toku a budování příčných stupňů

územní ochrana zajištěna v lokalitách Natura 2000: Luční potok, Přítok Trojhorského potoka; třetí známá lokalita (Huníkovský potok) dosud není územně chráněna. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení.

rak říční

Astacus fluviatilis

KO

větší vodní toky a nádrže

příčiny ohrožení podobné předešlému druhu; mezidruhová konkurence a přenos račího moru nepůvodním druhem rak pruhovaný (Orconectes limosus)

územní ochrana zajištěna např. v lokalitě Natura 2000: Dolní Ploučnice. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení.

 velevrub malířský

Unio pictorum

KO

vodní toky od menších potoků po největší řeky, slepá ramena, pískovny

druh není v současnosti přímo ohrožený; vodohospodářské úpravy (regulace, přehrazení, prohlubování a čištění toků), zánik stojatých vod (přímá likvidace) a znečistění včetně zvýšeného přísunu živin.

územní ochrana zajištěna např. v lokalitě Natura 2000: Dolní Ploučnice, hojný výskyt v Labi. Aktivní ochrana: alespoň částečná eliminace příčin ohrožení.

mihule potoční

Lampetra planeri

KO, N

nížinné, podhorské a vysočinné potoky

úpravy toků a pramenných oblastí, havarijní znečišťování vody.

územní ochrana není zajištěna, recentní výskyt ve Valteřickém potoce. Aktivní ochrana: věnovat zvýšenou pozornost potenciálním zdrojům znečištění, osvěta.

blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

KO, N

menší až středně velké vodní nádrže a slepá ramena řek. Nížiny až střední polohy

přehnojování a zavážení rybníků, regulace toků, znečišťování vody biocidy.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: evidence míst rozmnožování a jejich následná ochrana.Vazba na písčité půdy- Dobroměřický rybník, Slunečná, Habrovice, Manušice, Dolní Žleb - pokračovat v inventarizaci

 čolek velký

Triturus cristatus

KO, N*

dospělci a larvy nemají speciální nároky ani na typ biotopu ani na typ vodních nádrží. Výskyt do 800 m

meliorace, chemizace, likvidace malých vodních ploch.

územní ochrana  zajištěna - Březina. Aktivní ochrana: zachování a evidence míst rozmnožování a jejich následná ochrana, budování tůní

ropucha krátkonohá

Bufo calamita

KO

periodické vodní plochy na písčitých lokalitách nižších poloh do 400 m

rekultivace pískoven, zavážení vodních nádržek, znečištění životního prostředí.

ochrana velmi problematická: legislativní ochrana a konzervace nalezišť se neosvědčila, potřebuje aktivní těžbu  kopaného písku s nevysychajícími kalužemi k rozmnožování

 skokan skřehotavý

Rana ridibunda

KO

břehy velkých nížinných řek, slepá ramena, tůně

likvidace a devastace původních stanovišť.

územní ochrana není zajištěna. Zjištěn např. při biologickém průzkumu pro navrhovanou stavbu VD Malé Březno. Aktivní ochrana: viz Unio pictorum.

vázán na stálé vodní plochy - částečně zarůstající

 ještěrka zelená

Lacerta viridis

KO

skalní stepi

devastace biotopů, např. nadměrná návštěvnost; terénní úpravy v železničních koridorech

územní ochrana zajištěna např. v NPR Lovoš, PR Kalvárie, PR Kozí vrch. Aktivní ochrana problematická.

 zmije obecná

Vipera berus

KO

slunná místa podhůří a horských oblastí, vzácně v nižších polohách

aktivní zabíjení, narušování a devastace biotopů.

územní ochrana zajištěna např. v NPP Bílé stráně, PP Bobří soutěska aj. Aktivní ochrana spočívá především v osvětě a také v ochraně nalezišť.

břehouš černoocasý

Limosa limosa

KO

mokré louky, bahniště rybníků

meliorace luk

tažný, ochrana mokrých luk

bukač velký

Botaurus stellaris

KO, N

větší rybníky, bažiny s rákosovým porostem

ničení rákosin, narušování a devastace biotopů

tažný, aktivní ochrana spočívá v ochraně biotopů

bukáček malý

Ixobrychus minutus

KO, N

vegetační pásmo vod všech druhů

ničení pobřežní vegetace (rákosiny, porosty ostřic,…) a devastace biotopů

tažný, aktivní ochrana spočívá v ochraně biotopů

dytík úhorní

Burhinus oedicnemus

KO

málo zarostlá krajina a step

chemizace

tažný, územní ochrana není zajištěna z důvodů sporadického výskytu

jeřáb popelavý

Grus grus

KO, N

rozsáhlé bažiny a mokré luky

ničení biotopů, predace mláďat divokými prasaty , chemizace luk a apolí

tažný, zachovávat biotopy (Českolipsko)

koliha velká

Numenius arquata

KO

zamokřené louky

nadměrné vypásání, predační tlak lišek a prasat divokých, možnost střetů s el.vedením, nevhodné sečení luk

tažná,využívá migražní koridor kaňonu Labe, Verneřicko

 luňák hnědý

Milvus migrans

KO, N

mokřady

možnost střetů s el.vedením, narušování biotopů

tažný

tažný, spolupráce a osvěta mezi vodohospodáři, rybáři, myslivci

zachování mokřadů, vhodných hnízdních stromů

 luňák červený

Milvus milvus 

KO, N

mokřady

možnost střetů s el. vedením, narušování biotopů

částečně tažný , spolupráce a osvěta mezi vodohospodáři, rybáři, myslivci

zachování mokřadů, vhodných hnízdních stromů - častější výskyt než luňák hnědý, Úštěcko, Lounsko

mandelík hajní

Coracias garrulus

KO, N

pole, louky

ničení doupných stromů

tažný, hnízdění neprokázáno, územní ochrana nezajištěna pro sporadický výskyt

morčák velký

Mergus merganser

KO

vodní plochy

kácení doupných stromů pro hnízdění, kontaminace ryb, možnost střetu s el.vedením

částečně tažný, vyvěšování budek – v r.2005 Ploučnice, Labe (Nebočadský luh, Svádov, Velké Žernoseky

orel křiklavý

Aquila chrysaetos

KO, N

rozsáhlé staré lesní porosty

kácení lesních porostů pralesního typu

tažný, pozorován pouze  v době tahu

orel mořský

Heliaeetus albicilla

KO, N

zarybněné toky, vodní plochy

možnost střetu s el.vedením, kontaminace ryb, otrávené návnady

částečně tažný, výstaba hnízdních podložek

orel skalní

Aquila chrysaetos

KO, N

vysoké hory

možnost střetů s el.vedením

zastižen pouze na tahu

orlovec říční

Pandion haliaeetus

KO, N

vodní plochy a řeky

možnost střetů s el.vedením, kontaminace ryb, kácení stromů u vodních ploch

tažný, aktivní ochrana spočívá ve výstavbě hnízdních podložek

ostralka štíhlá

Anas acuta

KO

vodní plochy

ničení biotopů

tažná, zachování rybníků a jejich obnova

polák malý

Aythya nyroca

KO, N

vodní plochy

ničení biotopů a pobřežní vegetace

tažný, zachování vodních ploch s pobřežní vegetací, obnova rybníků

poštolka rudonohá

Falco vespertinus

KO

otevřená krajina se skupinami stromů

možnost střetů s el.vedením

tažná, vyvěšování hnízdních budek, u nás výskyt ojediněle

raroh velký

Falco cherrug

KO

skály a staré lesní porosty

možnost střetů s el.vedením, vybírání hnízd sokolníky

částečně tažný, v Ústí nad Labem repatriace v r.2000,

vyvěšování budek

rybák černý

Chlidonias niger

KO, N

vodní plochy

zarůstání ostrovů vegetací,

tažný, obnažování písečných náplavů, vyřezávání vegetace

skalník zpěvný

Monticola saxatilis

KO

skalní útvary, sutě

zarůstání skal a slunných strání vegetací

tažný, zachování biotopu a vyřezávání náletových dřevin

sokol stěhovavý

Falco peregrinus

KO, N

strmé skalní stěny

možnost střetů s el.vedením, vybírání hnízd sokolníky

částečně tažný, aktivní ochrana hnízdiště a monitoring, vyvěšování budek (Kalvárie, Kozí vrch)

 strnad luční

Miliaria calandra

KO

suché louky, stepi

zarůstání luk a stepí křovinami, změny hospodaření, chemizace

částečně tažný

částečně tažný, sečení luk, znovuzavádění pastvy - stabilní populace na Rané

strnad zahradní

Emberiza hortulana

KO, N

louky, zahrady, vinice,

ovocné aleje

změny hospodaření, chemizace

tažný

tažný, sečení luk, znovuzavádění pastvy, obnova ovocných alejí podél silnic

tenkozobec opačný

Recurvirostra avosetta

KO

vodní plochy s mělčinami

zarůstání mělčin litorálem, kontaminace bahna

tažný, u nás ojediněle pozorován

vodouš rudonohý

Tringa totanus

KO

mokré nížinné louky a bažinaté břehy rybníků

meliorace, zarůstání mokrých luk náletovými dřevinami

částečně tažný, zachování mokrých luk

volavka červená

Ardea purpurea

KO, N

vodní plochy s rozlehlými rákosinami

ničení rákosin

částečně tažná, u nás sporadický výskyt, ochrana spočívá v zachování biotopů a obnově rybníků

bobr evropský

Castor fiber

KO, N

okolí vodních toků slepých ramen a pod.

aktivní zabíjení (v CHKO ČS dokladován l případ z r. 1995), regulace břehů, výstavba vodních děl.

územní ochrana sice zajištěna v PP Nebočadský luh, ale zvíře je silný migrant a tento způsob ochrany se samozdřejmě míjí účinkem. Aktivní ochrana: spolupráce a osvěta mezi vodohospodáři, rybáři a veřejností. Nestavět další vodní díla na Labi a Ploučnici, která brání přirozené migraci. Současný výskyt : od Svádova po st.hranici

Střekovské zdymadlo nedovoluje přirozenou migraci.

 sysel obecný

Spermophilus citellus

KO, N*

stepi, suché meze, kosené a vydupané trávníky (sídliště, letiště a pod.)

přerůstání bylinného patra, úbytek potravy a také přirozený ústup druhu na SZ okraji areálu rozšíření. S případným vyhynutím sysla je spojeno také vymizení mnoha druhů

bezobratlých, vázaných striktně na tento druh.

územní ochrana částečně zajištěna v NPR Raná. Po ukončení pastvy v roce 1992 zde sysel dosud přežívá jen díky velkému sešlapu, způsobeného vysokou návštěvností lokality. Jinde v CHKO již nepozorován a např. v NPR Lovoš a PP Košťálov s největší pravděpodobností vyhynul. Aktivní ochrana: znovuzavedení pastvy nejen v NPR Raná, kosení. Vysazení syslů na vhodných lokalitách, přikrmování.

 plch zahradní

Eliomys quercinus

KO

skaliska, sutě, paseky, sady

likvidace původních stanovišť, starých sadů.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: důsledná ochrana jmenovaných biotopů a vyvěšování budek.

 vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros

KO, N*

teplé oblasti s dostatkem podzemních prostorů.

rušení v úkrytech a jejich ubývání, chemizace (insekticidy, klimatické změny).

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: vyhlášení příslušné lokality jako "přechodně chráněná plocha", např.

Loupežnická jeskyně, štoly na Kamenné hůře, štoly Dolní Zálezly a zajištění vchodů proti vstupu.

okáč skalní

Chazara (=Hipparchia) briseis

SO

krátkostébelné skalní a sprašové stepi, staré lomy, skály; širší oligofág (stepní trávy)

v ČR kriticky ohrožený, vymírající druh, větší populace již jen v Českém středohoří; zarůstání stepí po omezení pastvy, záměrné nebo samovolné zalesňování, rekultivace lomů; úbytek lokalit vede k následnému zhroucení struktury metapopulací.

územní ochrana zajištěna ve více MCHÚ stepních oblastí CHKO. Aktivní ochrana spočívá především v eliminaci příčin ohrožení: blokování sukcese (zarůstání křovinami, lesem) a podpora disturbančních aktivit (extenzivní pastva, sešlap, paragliding, řízené vypalování).

přástevník mařinkový

Watsonarctia (=Eucharia) casta

SO

skalní stepi a suché kamenité stráně; širší oligofág (svízelovité)

příčiny ohrožení neznámé.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Oblík. Aktivní ochrana pravděpodobně podobná jako u předchozího druhu (blokování sukcese, extenzivní pastva).

 páchník hnědý

Osmoderma eremita

SO, N*

dutiny starých listnatých, solitérních stromů (včetně ovocných) v teplých oblastech

v ČR kriticky ohrožený druh; likvidace tzv. „nebezpečných“ a „přestárlých“ stromů ve stromořadích podél komunikací a vodních toků, v alejích, parcích a starých extenzivních sadech. Typický „deštníkový druh“ indikující výskyt dalších, mnohdy ještě vzácnějších bezobratlých.

územní ochrana zajištěna jen na lokalitě Natura 2000: Ploskovice-park. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, citlivé ošetřování a výběrové kácení starých stromů, osvěta. K udržení druhu v CHKO nutná ochrana populací i vně CHKO.

Červený seznam ČR: CR

čolek horský

Triturus alpestris

SO

jehličnaté, méně listnaté lesy

likvidace stanovišť a malých vodních nádrží (meliorace, zavážení, regulace).

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana problematická, ochrana biotopů v kterých se druh rozmnožuje, budování mokřadů a tůní

čolek obecný

Triturus vulgaris

SO

nelesní druh

likvidace stanovišť a malých vodních nádrží (meliorace, zavážení, regulace).

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana problematická, ochrana biotopů v kterých se druh rozmnožuje, budování mokřadů a tůní

 mlok skvrnitý

Salamandra salamandra

SO

vlhké lesy

přeměna listnatých a smíšených lesů na smrkové monokultury, vysychání.

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ v lesních oblastech. Aktivní ochrana problematická, ochrana biotopů v kterých se druh rozmnožuje a žije.

 rosnička zelená

Hyla arborea

SO

osluněná stanoviště v blízkosti drobných a středně velkých vodních nádrží.

rozsáhlá likvidace vhodných biotopů (meliorace), zarůstání otevřených stanovišť dřevinami.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: zamezení výše uvedených činností, budování tůní.

 skokan ostronosý

(rašelinný)

Rana arvalis

SO

podmáčené louky, mokřiny u rybníků, okraje světlých lesů

fyzická likvidace biotopů na kterých žijí imaga i larvy.

územní ochrana většinou není zajištìna. Aktivní ochrana: spočívá v důsledné ochraně stanovišť, vyhlašování přechodně chráněných ploch a pod., budování tůní.

skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

suchá stanoviště (lesostepi, listnaté lesy a pod.)

fyzická likvidace biotopů na kterých žijí imaga i larvy.

územní ochrana většinou není zajištěna. Aktivní ochrana: spočívá v důsledné ochraně stanovišť, vyhlašování přechodně chráněných ploch a pod., budování tůní.

skokan zelený

Rana kl. esculenta

SO

okolí vodních nádrží

fyzická likvidace biotopù na kterých žijí imaga i larvy.

územní ochrana většinou není zajištěna. Aktivní ochrana: spočívá v důsledné ochraně stanovišť, vyhlašování přechodně chráněných ploch a pod., budování tůní.

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

ubiquist -lesostepi, okraje komunikací, agrocenózy, ruderály

rušivá činnost, přeměna stanovišť

územní ochrana v mnoha MCHÚ, budování skládaných kamenných zídek.

ještěrka živorodá

Lacerta vivipara

SO

v nižších polohách luční a nivní mokřiny

rušivá činnost, přeměna stanovišť

vyhybá se suchým místům

územní ochrana ve více MCHÚ.

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

lesy, paseky, stepi, meze, louky, také v agrocenózách

likvidace a narušování biotopů, záměrné zabíjení

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ (NPR Raná, NPR Lovoš, PR Košťálov a pod.). Aktivní ochrana: spočívá zejména v osvětě

 užovka hladká

Coronella austriaca

SO

suché, prosluněné lesostepní biotopy, lesní paseky a okraje

omezování velikosti a počtu vhodných stanovišť

územní ochrana zajištěna v četných MCHÚ Lounské části Českého středohoří. Aktivní ochrana: ochrana biotopů a osvětová činnost, častá záměna se zmijí.

užovka podplamatá

Natrix tessellata

SO

vodní toky s mírnějším proudem, pobřežní mělčiny, břehy

omezování velikosti a počtu vhodných stanovišť, omezování migrace, pokračující masové zabíjení zejména rybáři

územní ochrana většinou není zajištěna (kromě PP Nebočadský luh). Aktivní ochrana: zabránění devastace biotopů a tvorba úkrytů (např. komposty). Nejdůležitější je však osvěta, protože je zabíjena pro svou "podobnost" se zmijí a pro rybožravost .Nejvíce rozšířena na Ploučnici - neregulovat břehy.

bekasina otavní

Gallinago gallinago

SO

mokré louky, bažiny

meliorace, ničení ostřicových porostů a rákosin

částečně tažná, zachovávat mokré louky

bělořit šedý

Oenanthe oenanthe

SO

Skály, sutě, kamenné hrázky

Zarůstání kamenných agrárních valů, sutí, rekultivace kamenolomů

tažný, vyřezávání křovin z kamenných hrázek, sutí, nerekultivovat úplně kamenolomy

 čáp černý

Ciconia nigra

SO, N

listnaté lesy, nivy

rušivá činnost, těžba, úbytek hnízdních stromů

tažný, ochrana biotopů a vhodných hnízdních stromů, zamezit těžbě v okolí hnízd.

čírka modrá

Anas querquedula

SO

vodní plochy, rákosiny

rušivá činnost, špatné stavy rybníků

tažná, ochrana biotopů, obnova rybníků

drozd cvrčala

Turdus iliacus

SO

světlé lesy, močály

není přímé ohrožení

částečně tažný

dřemlík tundrový

Falco columbarius

SO, N

Světlé lesy, polní remízky

možnost střetů s el.vedením

tažný, výskyt sporadicky pouze v zimě

 dudek chocholatý

Upupa epops

SO

pastviny, okraje lesů

drastický úbytek pastvin a vhodných hnízdních stromů

tažný, obnova pastvy ovcí a skotu, ochrana vhodných hnízdních podmínek - nekácet hnízdní stromy, zachovat přirozené okolí

hohol severní

Bucephala clangula

SO

vodní plochy

úbytek doupných stromů pro hnízdění

tažný, vyvěšování budek, pravidelný zimní host na Labi

holub doupňák

Columba oenas

SO

listnaté a smíšené lesy

úbytek doupných stromů

částečně tažný , ochrana biotopů, vyvěšování budek

 chřástal kropenatý

Porzana porzana

SO, N

mokřiny

meliorace, zarůstání

tažný , ochrana biotopů, obnova mokřadů

 chřástal polní

Crex crex

SO, N

louky, pole

postupné zarůstání náletovými dřevinami.

tažný , obnova pastvy, sečení luk, vyřezávání.

chřástal vodní

Rallus aquaticus

SO

hustě zarostlé bažiny a rybníčky

intenzivní obhospodařování rybníků

částečně tažný, zachovat biotopy

 jeřábek lesní

Tetrastes bonasia

SO, N

paseky, lesy

postupné zarůstání, izolované populace = rozpad souvislého areálu rozšíření

stálý , obnova podrostu, sečení , na vhodných lokalitách provést repatriaci ( Babiny, Březina,...)

kalous pustovka

Asio flammeus

SO, N

otevřená krajina s močály a mokrými loukami

meliorace, možnost střetů s el.vedením, střety s motorovými vozidly

částečně tažný, pravidelný zimní host, zachovávat mokřady

 krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

les, nově města

střety s mot. vozidly, prosklené tel. budky, skleněné plochy, drátovody

částečně tažný ,osvěta, lepení siluet dravců na prosklené plochy, tel. budky apod., postupné osidlování měst.

 krutihlav obecný

Jynx torquilla

SO

lesy, parky, staré sady

úbytek hnízdních stromů

tažný , osvěta, instalace budek, potravní vazba na mravence - zajistit ochranu mravenišť

 kavka obecná

Corvus monedula

SO

parky, staré budovy

zhoršení hnízdních podmínek

částečně tažná ,osvěta, vyvěšování budek

 konipas luční

Motacilla flava

SO

mokré nížinné louky

meliorace, zarůstání

tažný ,obnova mokřadů, sečení

křepelka polní

Coturnix coturnix

SO

pole, remízky, meze

absence remízků, mezí, zcelení malých políček

tažná , obnova remízků, změna způsobu hospodaření, územní ochrana zajištěna v okolí NPR Raná, Oblík

kulíšek nejmenší

Glaucidium passerinum

SO, N

staré jehličnaté lesy

úbytek doupných stromů

stálý, provést mapování a evidenci, ochrana biotopů

kvakoš noční

Nycticorax nycticorax

SO, N

bažinaté území, vodní toky a plochy

úbytek pobřežní vegetace, meliorace

tažný, ochrana  biotopů

ledňáček říční

Alcedo atthis

SO, N

vodní plochy

úbytek plevelných ryb, regulace břehů

stálý ,spolupráce se správci toků, osazování umělých hnízd

lejsek malý

Ficedula parva

SO, N

listnaté lesy

úbytek bukových porostů

tažný ,vysazování bučin a jejich ochrana, vyvěšování budek

lelek lesní

Caprimulgus europaeus

SO, N

suché jehličnaté lesy, vřesoviště, okraje lesů

predační tlak prasat divokých

tažný, monitoring a evidence hnízdních lokalit

linduška úhorní

Anthus campestris

SO, N

jen v nížinách, na úhorech, suchých vřesovištích

zarůstání stanovišť náletovými dřevinami

tažná, pastva, vyřezávání náletových dřevin

lžičák pestrý

Anas clypeata

SO

vodní plochy a rákosiny

rušivá činnost, úbytek vodních ploch

tažný , obnova rybníků, osvěta

moták pilich

Circus cyaneus

SO, N

louky, pole, mokřady, lesíky

střety s mot.vozidly, vedení el.

částečně tažný ,chráničky el. vodičù, osvěta

 ostříž lesní

Falco subbuteo

SO

lesy

chemizace, rušivá činnost

tažný ,ochrana biotopu před kácením u hnízdišť, pravidelně hnízdí v Opárenském údolí

 pěnice vlašská

Sylvia nisoria

SO, N

křoviny, pobřežní porosty

likvidace křovin (šípky, trnky – souvislé porosty)

tažná ,ochorana biotopu, budování mokřadů

 pisík obecný

Actitis hypoleucos

SO

pískové náplavy, okraje rybníků

regulace vodních toků

tažný , ochrana biotopu , zachování náplavů, hnízdí v PP Nebočadský luh

 potápka rudokrká

Podiceps grisegena

SO

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch

částečně tažná ,obnova rybníků, ochrana biotopu

racek černohlavý

Larus melanocephalus

SO, N

vodní plochy a toky

druh není přímo ohrožen

vzácný zatoulanec v době tahu

 rákosník velký

Acrocephalus arundinaceus

SO

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch a rákosin

tažný ,obnova rybníků, ochrana biotopu, zachování rákosin

rybák obecný

Sterna hirundo

SO, N

rybníky, jezera, říční ostrovy

zarůstání holých míst náletovými dřevinami

tažný, zachování  ostrůvků bez vegetace

skřivan lesní

Lullula arborea

SO, N

řídké lesní porosty, vřesoviště

predační tlak prasat divokých

částečně tažný, bez územní ochrany

slavík modráček středoevropský

Luscinia svecica cyanecula

SO

zátopové oblasti s vrbovými porosty

vyřezávání břehových porostů, regulace toků

tažný, zachovávat a obnovovat vrbové porosty

 sova pálená

Tyto alba

SO

budovy

nízkopočetná populace, gradace kuny skalní na hnízdištích

stálá ,umisťování budek, případné posílení populace vypouštěním, osvěta.Zaznamenány sovy z Finska, Německa.

 sýček obecný

Athene noctua

SO

lesy, parky, budovy

úbytek hnízdních příležitostí - dutin

stálý , osvěta, umisťování budek, v poslední době využívají pro hnízdění budovy, hlavně paneláky

 sýkořice vousatá

Panurus biarmicus

SO

rákosiny

úbytek hnízdních podmínek

stálá i stěhovavá , obnova rybníků, zachování rákosin

tetřívek obecný

Tetrao tetrix

SO, N

lesy, paseky

zarůstání pasek, změna podrostu

stálý , ochrana biotopu, částečné ponechání pasek, ochrana mravenišť, na vhodných lokalitách provést vypouštění (Babiny, Březina, okolí Milešovky,...)

 žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

lužní lesy,

smíšené lesy

rušivá činnost

tažná , ochrana biotopu se zjištěným hnízděním

 sýc rousný

Aegolius funereus

SO, N

lesy - vyšší polohy

úbytek doupných stromů

stálý , ochrana biotopu, vyvěšování budek, okolí Milešovky

 včelojed lesní

Pernis apivorus

SO, N

lesy

rušivá činnost

tažný , ochrana biotopu, osvěta myslivců - častá záměna s kání

vlha pestrá

Merops apiaster

SO

pískové lomy, skalnaté břehy

není přímé ohrožení

tažná, ojedinělý výskyt

vodouš kropenatý

Tringa ochropus

SO

bažinaté lesy, slatiny,

meliorace

částečně tažný, ochrana biotopů

volavka bílá

Ergetta alba

SO, N

mělké vodní plochy s rákosinami

úbytek rákosin, kontaminace ryb

tažná, ochrana biotopů, obnova rybníků

volavka stříbřitá

Ergetta garzetta

SO, N

bažinatá a zaplavovaná území

není přímé ohrožení

tažná, vzácný zatoulanec

zrzohlávka rudozobá

Netta rufina

SO

mělké rybníky a vodní toky

ničení litorální vegetace

tažná, ochrana biotopů

los evropský

Alces alces

SO

bažinaté listnaté lesy, nejvíce olšové a březové porosty

střety s motorovými vozidly, pytláci

Ojediněle migruje z Polska na Šumavu přez  naše území

netopýr pobřežní

Myotis dasycneme

SO, N

Kulturní krajina,žijící v dutých stromech a v budovách, zimující v jeskyních

kácení doupných stromů okolo vodních toků

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: spočívá v zachování přirozeného nebo nenarušeného charakteru stanovišť, v zajištění štol a jeskyní před vstupem, v ochraně dutých stromů, v osvětě

 netopýr velký

Myotis myotis

SO, N

původně jeskynní druh, žijící na půdách budov, zimující v jeskyních, štolách a sklepech.

rušivé vlivy (opravy střech, speleologie a pod.), úbytek vhodné potravy

územní ochrana není zajištěna, výskyt např. v dole Richard u Litoměřic. Aktivní ochrana: spočívá v zachování přirozeného nebo nenarušeného charakteru stanovišť, v zajištění štol a jeskyní před vstupem, v ochraně půdních letních kolonií, v osvětě.

 netopýr černý

Barbastella barbastellus

SO, N

letní kolonie zejména v budovách na okrajích lesů, zimní kolonie v podzemních prostorách

rušivé vlivy (opravy střech, speleologie a pod.), úbytek vhodné potravy, likvidace letních kolonií - půdní vestavby, průvan.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: spočívá v zachování přirozeného nebo nenarušeného charakteru stanovišť, v zajištění štol a jeskyní před vstupem, v ochraně půdních letních kolonií, v osvětě.

rys ostrovid

Lynx lynx

SO, N

rozsáhlé lesy s členitým terénem, polomy, nízkým podrostem

pytláci

na naše území proniká z Labských pískovců, pozorován na Verneřicku, okolo Varhoště, Strážiště

vydra říční

Lutra lutra

SO, N

zarybněné vodní plochy

úbytek potravy, omezování migrace, znečistění vod, regulace břehů, výstavba vodních děl.

územní ochrana není zajištěna. Druh se stoupající tendencí, Ploučnice, Labe, Bobří potok. Neregulovat toky, nebudovat vodní díla, sledovat zarybněnost vod.

batolec

(Apatura spp.)

batolec duhový

Apatura iris

O

vlhká lesní údolí, lesní cesty a paseky v rozsáhlejčích lesích; oligofág (vrby)

druh není v ČR v současnosti ohrožený.

územní ochrana zajištěna v MCHÚ nacházejících se zejména v I. a II. zóně CHKO, kde převažují lesy. Aktivní ochrana: zachování dostatečného množství vhodných biotopů.

 batolec

(Apatura spp.)

batolec červený

Apatura ilia

O

lesní cesty, průseky a lemy v údolích řek, lužní lesy; širší oligofág (topoly, vrby)

druh není v ČR v současnosti ohrožený.

územní ochrana jako u předchozího druhu. Aktivní ochrana: zamezení zbytečné likvidace křovinatých lesních lemů a chemického ošetřování porostů.

 bělopásek

(Limenitis spp.)

bělopásek topolový

Limenitis populi

O

světliny a lesní cesty v údolích podél vodních toků; oligofág (topoly)

druh není v ČR v současnosti ohrožený.

územní ochrana zajištěna např. v PP Bobří soutěska, NPR Sedlo. Aktivní ochrana: zamezení likvidace tzv. plevelných dřevin, jinak podobná předchozím dvěma druhům batolců.

bělopásek

(Limenitis spp.)

bělopásek dvouřadý

Limenitis camilla

O

okraje a světliny listnatých lesů; oligofág (zimolezy)

zarůstání lesních světlin, převod lesů na stejnověké kultury či monokultury, přezvěření.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana: udržování systému lesních světlin a průseků, zavádění pařezin v místě výskytu.

 otakárek fenyklový

Papilio machaon

O

otevřená stanoviště – louky, zahrady, stepi, opuštěná pole, vrcholky kopců; širší oligofág (miříkovité)

druh není v ČR v současnosti ohrožený; přímá likvidace housenek žijících v zahradách na mrkvi.

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ stepní zóny CHKO. Aktivní ochrana v současnosti není potřebná, snad jen osvěta (housenky v zahradách).

 otakárek ovocný

Iphiclides podalirius

O

otevřená stanoviště – skalní stepi, lesostepi, suché stráně s porosty křovin; oligofág (hlohy, slivoně)

intenzifikace sadařství, zapojování křovinatých porostů na stráních a v lesostepích, či jejich převádění na vysokokmenné lesy, lesnická a zemědělská rekultivace v lomech.

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ stepní zóny CHKO. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, omezení zarůstání, extenzivní pastva.

 lišaj pryšcový

Hyles (=Celerio) euphorbiae

O

nejteplejší a nejsušší biotopy stepních oblastí, písčiny; monofág

v CHKO velmi hojný na mnoha lokalitách a není zde ohrožený. Riziko představuje snad jen zarůstání a zapojování porostů křovin, rekultivace v lomech, kdy je vytlačována živná rostlina (Tithymalus cyparissias).

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ stepní zóny CHKO. Aktivní ochrana: spásáním a kosením trávníků je podporován výskyt živné rostliny.

 chrobák ozbrojený

Odonteus (=Odontaeus) armiger

O

stepi, lesostepi, lesní louky, pastviny v teplých oblastech

příčiny ohrožení neznámé, snad zarůstání stanovišť.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Oblík, NPP Bílé stráně, PP Radobýl, PP Třtěnské stráně. Aktivní ochrana problematická, protože žije velmi skrytě (imago aktivní v noci, přilétá na světlo); snad extenzivní pastva na biotopech s výskytem preimaginálních stádií.

Červený seznam ČR: EN

 chrobák vrubounovitý

Sisyphus schaefferi 

O

xerotermní pastviny v nejteplejších oblastech; koprofág

likvidace pastvy ovcí nebo skotu, a tím i potravy larev; výskyt na severním okraji areálu rozšíření (pontomediteránní druh).

územní ochrana zajištěna v NPR Oblík. Starší údaje ze 60 až 80-tých let z NPP Bílé stráně, PR Sluneční stráň, z Deblíku a NPR Raná nověji nepotvrzeny, v Labském údolí se však vyskytuje dodnes. Aktivní ochrana: znovuzavedení pastvy na vhodných lokalitách.

Červený seznam ČR: EN

nosorožík kapucínek

Oryctes nasicornis

O

saproxylofág - vývoj v tlejících pařezech a kmenech listnatých stromů. Nyní téměř výlučně na druhotných biotopech (skládky kůry a pilin, komposty). Imago tamtéž

rušení pil a skládek pilin, rozvážení kompostů zahradnickými firmami, likvidace do země zahrnutých kmenů, v kterých se vyvíjejí larvy, při stavebních a terénních úpravách a pod. Imaga aktivní v podvečer a v noci, běžně naletují na světla v městské zástavbě a jsou fyzicky ničena.

územní ochrana není zajištěna. Aktivní ochrana velmi problematická kvůli dnes již výhradně synantropnímu (semisynantropnímu) způsobu života. Ponechání alespoň jedné osídlené skládky pilin nebo kompostu v regionu pro vývoj preimaginálních stadií.

Červený seznam ČR: EN

zdobenec

(Trichius spp.)

Trichius rosaceus

O

saproxylofág - vývoj v trouchnivém dřevě listnatých stromů, imago na květech

v ČR kriticky ohrožený druh; likvidace starých, tzv. „nebezpečných“ a „přestárlých“ stromů (viz páchník hnědý).

územní ochrana není zajištěna. Dosud jen několik nálezů v intravilánu Děčína. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, citlivé ošetřování a výběrové kácení starých stromů v regionu, osvěta.

Červený seznam ČR: CR

zlatohlávek skvostný

Cetonischema (=Potosia) aeruginosa

O, N

saproxylofág - vývoj v trouchnivém dřevě listnatých stromů, zejména dubů v teplých oblastech, imago na stromových šťávách

likvidace tzv. „nebezpečných“ a „přestárlých“ stromů ve stromořadích podél komunikací a vodních toků, v alejích a parcích (viz páchník hnědý).

územní ochrana není zajištěna. Velmi vzácně např. podél řeky Labe na Litoměřicku. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, citlivé ošetřování a výběrové kácení starých stromů, osvěta.

Červený seznam ČR: EN

zlatohlávek

Oxythyrea funesta

O

agrocenózy, louky a stepi v teplých oblastech; larva v půdě na kořínkách rostlin, imago na květech

druh není v ČR v současnosti ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu. Vývojová stádia mohou být ohrožena nevhodnými zemědělskými postupy (přehnojování apod.)

územní ochrana zajištěna v NPR Raná, kde se poprvé objevil v roce 2004. Aktivní ochrana v období expanze druhu v ČR není potřebná.

roháč obecný

Lucanus cervus

O

saproxylofág - vývoj v trouchnivém dřevě dubů i jiných listnáčů; původní dubové lesy a solitéry na pastvinách a v parcích; imago na stromových šťávách

likvidace tzv. „nebezpečných“ a „přestárlých“ stromů; nahrazování přirozených listnatých porostů nevhodnými dřevinami.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Oblík, NPR Lovoš a PP Plešivec. Aktivní ochrana spočívá např. ve spolupráci se všemi subjekty hospodařícími v lesích, tedy v zamezení odstraňování odumírajících či jinak poškozených stromů. Není adaptabilní na náhradní biotopy jako nosorožík.

Červený seznam ČR: EN

krajník hnědý

Calosoma inquisitor

O

listnaté, především dubové lesy

druh není v ČR v současnosti ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; lokálním rizikem mohou být chemické postřiky při kalamitním výskytu obaleče dubového.

územní ochrana je zajištěna neboť se pravidelně vyskytuje v silných populacích ve více MCHÚ. Aktivní ochrana je problematická, eliminace příčin ohrožení.

Bioindikační skupina: A

krajník pižmový

Calosoma sycophanta

O

listnaté lesy a zahrady v teplých, nížinných oblastech

chemické postřiky při kalamitním výskytu bekyně velkohlavé. Četnost druhu je významně ovlivňována výkyvy v populační dynamice bekyně velkohlavé.

územní ochrana není zajištěna. Druh se poprvé po desítkách let vyskytl v údolí Labe při kalamitě bekyně velkohlavé v r. 1993. Aktivní ochrana: ponechání vybraných, plošně omezených kalamitních ohnisek bez zásahu.

Bioindikační skupina: A

Červený seznam ČR: VU

střevlík

Carabus arcensis

O

převážně lesní druh – světlé písčité lesy, ale také vřesoviště, okraje rašelinišť, pastviny od nížin do hor

druh není v ČR v současnosti ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; vzhledem k unikátnímu výskytu na jediné lokalitě v CHKO by mohl být ohrožen např. náhlou změnou v užívání pozemků (převod lesní na zemědělskou půdu).

územní ochrana není zajištěna, dosud zjištěn na jediné, plošně nepatrné lokalitě na Děčínsku, kam zasahuje z CHKO Labské pískovce. Aktivní ochrana: eliminace možných příčin ohrožení.

Bioindikační skupina: A

střevlík

Carabus irregularis

O

původní bukové lesy vyšších poloh, odkud sestupuje inverzními údolími do nízkých poloh.

likvidace původních porostů a jejich nahrazování smrkovými monokulturami.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Milešovka, PP Stříbrný roh. Výskyt na dalších lokalitách mimo MCHÚ je většinou soustředěn do I. a II. zóny CHKO. Aktivní ochrana: zachování původních porostů.

Bioindikační skupina: R

Červený seznam ČR: NT

střevlík

Carabus scheidleri

O

otevřená stanoviště (pole, louky pastviny) od nížin do hor, běžně proniká i do světlých lesů

druh není v ČR v současnosti ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; vzhledem k okrajovému výskytu v CHKO by však mohl být ohrožen např. rozsáhlým zalesněním, záborem pozemků pro výstavbu, melioracemi, nadměrnou chemizací (viz také KO C. auratus, s kterým se vyskytuje společně). Územím CHKO probíhá SZ hranice rozšíření druhu a případné periodické výkyvy v četnosti mohou být spojeny také s tímto faktorem.

územní ochrana není zajištěna, dosud zjištěn pouze na Kravařsku, kam zasahuje z Českolipské pánve. Aktivní ochrana: eliminace uvedených příčin ohrožení.

Bioindikační skupina: A

svižník

(Cicindela spp.)

svižník polní

Cicindela campestris

O

otevřené hlinité biotopy - sesuvy, nezpevněné cesty, lomy, pastviny, také trávníky v intravilánech měst; od nížin do hor

druh není a ani nikdy nebyl v ČR ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; pokud je regionálně ohrožený, tak příčiny jsou podobné jako u předcházejících druhů – úmyslné zalesňování a samovolné zarůstání půdních sesuvů, rekultivace lomů, zábory pro výstavbu apod.

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ, jde dosud o velmi hojný druh. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, např. blokování sukcese.

Bioindikační skupina: A

svižník

(Cicindela spp.)

Cicindela sylvicola

O

otevřené hlinité biotopy v lesích - zářezy cest, okraje lomů, erozní rýhy; hory, v nižších polohách vzácnější

druh není v ČR v současnosti ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; možné příčiny ohrožení viz předcházející druh.

územní ochrana např. PP Plešivec, v CHKO vzácný. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení, např. blokování sukcese

Bioindikační skupina: A

svižník

(Cicindela spp.)

svižník lesní

Cicindela sylvatica

O

paseky a cesty v písčitých borových lesích od nížin do pahorkatin; psamofil

vzhledem ke sporadickému a lokálnímu výskytu v ČR mohou být populace ohroženy změnou užívání pozemků (trvalé odlesnění pro těžbu písku), stavební činností a pod.

územní ochrana jediné lokality na hranici CHKO u Stvolínek není zajištěna. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení.

Bioindikační skupina: A

Červený seznam ČR: NT

svižník

(Cicindela spp.)

Cylindera (=Cicindela) germanica

O

hlinité (sprašové) pastviny, okraje polí, erozní svahy, protipovodňové hráze v nížinách

v Čechách velmi vzácný druh; ukončení pastvy nebo jiného tradičního způsobu využívání (tankodromy) a následné zarůstání křovinami, příliš intenzivní obhospodařování orné půdy spojené s nadměrnou spotřebou agrochemikálií apod.

územní ochrana jediné lokality v Lounské části CHKO zajištěna. Jedná se o jedinou recentní lokalitu v rámci bývalého Severočeského kraje. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení.

Bioindikační skupina: A

Červený seznam ČR: VU

prskavec

(Brachinus spp.)

Brachinus crepitans

O

suché biotopy teplých oblastí (stepi, okraje polí); vyhýbá se písčitým půdám

druh není a ani nikdy nebyl v ČR ohrožený, o čemž svědčí jeho nezařazení do Červeného seznamu; vzhledem k adaptabilitě hostitelů larvárního stadia, kterým svědčí celková devastace a ruderalizace krajiny, by neměl být ohrožen ani v budoucnu. Instalace druhu do vyhlášky 395/92 Sb. je chybná.

územní ochrana tohoto eurytopního a velmi hojného druhu zajištěna ve všech nelesních MCHÚ stepní zóny CHKO. Aktivní ochrana není potřebná.

Bioindikační skupina: E

prskavec

(Brachinus spp.)

Brachinus explodens

O

vlhčí biotopy teplých oblastí (louky, nivy)

jako u předchozího druhu.

jako u předchozího druhu.

Bioindikační skupina: E

majka

(Meloe spp.)

Meloe scabriusculus 

Meloe rugosus

Meloe decorus

aj.

O

stepi a pastviny (i bývalé) nejteplejších a nejsušších oblastí

velkoplošná devastace přirozených a polopřirozených stanovišť, zarůstání křovinami, chemizace, celkový úbytek a výkyvy v populační dynamice hostitelů preimaginálních stadií (samotářské včely).

územní ochrana zajištěna např. v NPR Raná a Oblík a v PP Radobýl. Aktivní ochrana: pravděpodobně především poklesem spotřeby agrochemikálií a snížením imisního zatížení krajiny došlo od r. 1990 k nárůstu četnosti všech uvedených druhů.

 čmelák

Bombus spp.

O

různá nelesní stanoviště

likvidace hnízd terénními úpravami a stavební činností a pod.

územní ochrana taxonu zajištěna v mnoha MCHÚ. Aktivní ochrana: eliminace příčin ohrožení.

 mravenec

(Formica spp.)

Formica rufa

Formica polyctena

Formica pratensis aj.

O

specifický dle druhu; uvedené druhy jsou lesní nebo lesostepní

fyzická likvidace mravenišť, přirozených biotopů a také zdrojů potravy (postřiky při kalamitách lesních škůdců a pod.)

územní ochrana zajištěna v mnoha MCHÚ. Smysl má pouze aktivní ochrana tzv. lesních mravenců, tj. druhů, které si staví kupovitá hnízda. Ochrana často eurytopních a nesmírně hojných druhů s převážně zemními hnízdy (např. F. fusca) je zbytečná a v praxi fakticky neproveditelná.

jelec jesen

Leuciscus idus

O

toky větších řek s písčitým a štěrkovitým dnem

odstraňování písčitých náplavů, kolísání hladiny, kontaminace vody

územní ochrana není zajištěna, výskyt v Labi a Ploučnici

mník jednovousý

Lota lota

O

menší i větší toky, stojaté vody s písčitým a štěrkovým dnem

znečistění vod, regulace toků

výskyt v řece Ploučnice kam je vysazován Českým rybářským svazem

piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

O, N

stojaté a mírně tekoucí vody s bahnitým dnem a vodními rostlinami

znečistění vod, regulace toků a jejich ramen

územní ochrana nezajištěna, ochrana spočívá v zachování přrozených toků

 střevle potoční

Phoxinus phoxinus

O

čisté úseky potoků

znečistění vod, regulace toků, potravní tlak pstruhů, nepovolené odběry vody

ochrana biotopu, zjištěna v Lučním potoce na hranici CHKO.

vranka obecná

Cottus gobio

O, N

čistá tekoucí a kyslíkem bohatá voda s kamenitým dnem

znečistění vod, regulace toků, zabahňování dna splachy zemědělské půdy

územní ochrana nezajištěna, výskyt v řece Plounici a některých potocích

kuňka obecná

(=ohnivá)

Bombina bombina

O

osluněná místa v blízkosti trvalých vodních nádrží

intenzifikace zemědělství, aplikace hnojiv a pesticidů, úpravy rybníků a kácení lesů v jejich okolí.

územní jen v PR Březina. Aktivní ochrana spočívá v zachování všech složek prostředí v přirozeném stavu.

 ropucha zelená

Bufo viridis

O

stepní a lesostepní druh. Menší, osluněné nádrže v době rozmnožování

používání biocidů, kyselé deště, zavážení tůní, rekultivace pískoven a pod.

územní ochrana zajištěna např. v NPR Raná. Aktivní ochrana: úprava vodních ploch - odstranění zarůstání a zazemnění.

ropucha obecná

Bufo bufo

O

ubiquist, osidluje všechny typy biotopů.

kromě všeobecných příčin, uvedených již u předchozích druhů také silniční doprava

územní ochrana ve více ZCHÚ. Aktivní ochrana: budování tůní, mapování a zabezpečení tahových cest v době páření a po metamorfóze.

užovka obojková

Natrix natrix

O

břehy vodních nádrží a toků

přímé zabíjení, úbytek kořisti (skokani)

územní ochrana není zajištěna. Aktivní spočívá v komplexním zachování původních biotopů, také vzhledem k přežití její hlavní kořisti, budování vodních ploch

bekasina větší

Gallinago media

O, N

bažiny, močály, mokré louky

meliorace

tažná, územní ochrana není zajištěna, výskyt je sporadický, ochrana spočívá v zachování  biotopů

brkoslav severní

Bombycilla garrulus

O

kulturní krajina s keřovým porostem – plody bobule

střet s motorovými vozidly, časté nárazy do skleněných tabulí

tažný, u nás pravidelný zimní host

břehule říční

Riparia riparia

O

kolmé břehy, pískovny, řeky

regulace, rekultivace, přirozená sukcese

tažná ,zachování kolmých holých břehů, management

cvrčilka slavíková

Locustella luscinioides

O

bažinaté oblasti s rákosinami a vrbovým křovím

regulace toků, odstraňování pobřežní vegetace

tažná, zachování pobřežní vegetace

čáp bílý

Ciconia ciconia

O, N

stavby v blízkosti mokřadů

úbytek hnízdních možností, meliorace

tažný ,instalace umělých hnízdních podložek, obnova a ochrana mokřadů

 chocholouš obecný

Galerida cristata

O

pastviny, staveništì

úbytek hnízdních podmínek a pastvin

stálý ,obnova pastvy

 bramborníček černohlavý

Saxicola torquata

O

louky, pastviny

změna hospodaření, úbytek pastvin

částečně tažný ,obnova pastvy

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

O

louky, pastviny

úbytek pastvin, zarůstání luk náletovými dřevinami

tažný ,obnova pastvy

 čírka obecná

Anas crecca

O

vodní plochy, rákosiny

rušivá činnost, úbytek vodních ploch

částečně tažná ,obnova rybníků, zachování rákosin

 jestřáb lesní

Accipiter gentilis

O

lesy

odstřel v bažantnicích

stálý ,osvěta, rušení bažantnic

kopřivka obecná

Anas strepera

O

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch

částečně tažná , obnova rybníků, zachování rákosin

kormorán velký

Phalacrocorax carbo

O

zarybněné větší toky a vodní plochy

kontaminace ryb, nergulovaný odstřel

částečně tažný, na našem území nehnízdí, v zimě především na řece Labi

 koroptev polní

Perdix perdix

O

pole, louky

úbytek remízků, mezí, zcelení malých políček, chemizace v zemědělství - postřiky hmyzu, stálá

stálá, obnova remízků, ponechávání strnišť během zimy, vzrůstající tendence

 krkavec velký

Corvus corax 

O

lesy, skály

rušivá činnost

stálý a stěhovavý , ochrana biotopu, netěžit v blízkosti hnízdišť, zachovat hnízdní stromy a okolí, vzrůstající populace - Opárenské údolí

 moták pochop

Circus aeruginosus

O, N

mokřady, rákosiny

úbytek mokřadů

částečně tažný ,ochrana mokřadů

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

lesní paseky, okraje lesa

rušivá činnost, zarůstání pasek

tažný , ochrana biotopu, vazba na staré, o samotě stojící stromy s dutinami

 moudivláček lužní

Remiz pendulinus

O

lužní lesy, břehové porosty

úbytek luhů, regulace, kácení břehových porostů

tažný , ochrana biotopu, rákosiny s vrbovým porostem, lužní lesy, ochrana zajištěna v PP Nebočadský luh

 ořešník kropenatý

Nucifraga nucifraga

O

jehličnaté a smíšené lesy

úbytek lískových porostů

stálý a stěhovavý , ochrana biotopu, hnízdní vazba na smrkové, popř. borové lesy

 potápka černokrká

Podiceps nigricollis

O

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch

tažná , obnova rybníků, zachování rákosin, budování ostrůvků

 potápka malá

Podiceps ruficollis

O

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch

částečně tažná , obnova rybníkù, zachování rákosin a keřových vrb na okrajích vodních ploch - slepé rameno Labe v Litoměřicích

potápka roháč

Podiceps cristatus

O

vodní plochy, rákosiny

úbytek vodních ploch

částečně tažná , obnova rybníků, zachování rákosin

 rorýs obecný

Apus apus

O

lidská sídla

rušivá činnost, přestavby,

tažný , ochrana hnízdišť, synantropní druh - častý ve velkých městech na vysokých budovách

 slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

křoviny

úbytek pravidelných hnízdišť

tažný , ochrana biotopu, zachování hnízdišť, keřového podrostu , pod kterým nebude vyhrabáváno listí ( parky, ...)

 sluka lesní

Scolopax rusticola

O

smíšené lesy, paseky

rušivá činnost, ničení hnízdišť prasetem divokým a liškou obecnou

částečně tažná , snižování stavů přemnožených prasat a lišek, nepovolovat odstřel myslivcům

 strakapoud prostřední

Dendrocopos medius

O, N

lesy, opuštěné sady

úbytek hnízdních stromů

stálý , ochrana biotopu - zachování starých sadů např. pod Vrabincem

 ťuhýk obecný

Lanius collurio

O, N

okraje lesů, louky, parky

rušivá činnost, vyřezávání porostů trnitých keřů (šípek, trnka, hloh)

tažný ,ochrana biotopu, výsadba remízků

ťuhýk šedý

Lanius excubitor

O

otevřená krajina se skupinami stromů

úbytek remízků

částečně tažný i zimní host, Lounsko, Verneřicko, Litoměřicko

 vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O

lidská sídla, stáje

úbytek hnízdních možností, bahnitých kaluží, rušení stájí

tažná ,osvěta, možno osadit umělé kaluže s bahnem v době hnízdění, synantropní druh, možnost osazení umělých hnízdních podložek

výr velký

Bubo bubo

O, N

lesy, skály

střety s mot.vozidly, el.vedení, zastřelení

stálý , osvěta, instalace chrániček el.vedení

bělozubka bělobřichá

Crocidura leucodon

O

louky, okraje polí, zahrady, houštiny

chemizace

územní ochrana není zajištěna

 křeček polní

Cricetus cricetus

O

pole, meze

změna hospodaření - hluboká orba, rychlá sklizeň

osvěta, změna hospodaření - vazba na zrněny, ponechat pruh nesklizeného obilí pro vytvoření zimních zásob - nižší polohy Litoměřicka a Lounska

netopýr Brandtův

Myotis brandti

O

drh žijící na půdách budov ve štěrbinách za trámy, v dutinách pod střechu zimující v jeskyních, štolách .

intoxikace potravy (hmyz), rušení na zimovištích,

Osvěta, snadná záměna s netopýrem vousatým, monitring, evidence a ochrana letních úkrytů a zimovišť

 netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

O

synantropní druh, často zimuje v jeskyních

nevhodné rekonstrukce budov, rušení na zimovištích, intoxikace potravy (hmyz)

ochranářská osvěta - užitečný druh, evidence zimních a letních kolonií

 netopýr pestrý

Vespertilio murinus

O

lesnaté oblasti, budovy

negativní změny v přirozených biotopech

zamezení znečišťování životního prostředí pesticidy

 plch velký

Glis glis

O

listnaté lesy, parky, zahrady

devastace biotopů

kromě ochrany biotopů také instalace budek, velice silná populace v okolí NPR Lovoš a Opárenského údolí

 tchoř stepní

Putorius eversmanni

O

přirozené i kulturní stepi

lov, úbytek potravy (sysel)

územní ochrana např. v NPR Raná. Aktivní ochrana možná pouze po důkladném seznámení s bionomií druhu a záchrana sysla. Na Rané udělat průzkum a odchyt.

veverka obecná

Sciurus vulgaris

O

lesy, zahrady, parky

lov, zimní mortalita

celoroční hájení, přikrmování, umělý odchov, reintrodukce.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt