Monitoring a výzkum

Inventarizační průzkumy

Inventarizační průzkumy jsou prováděny  především pro zjištění aktuálního stavu území a jeho porovnáním se situací 
v minulosti. Na základě výsledků průzkumů lze odhadovat vývoj do budoucna a stanovit kritéria pro případný management území. 

1.V letech 2004 a 2005 probíhal díky finanční podpoře z grantu AOPK ČR „VaV 620/2/03 - inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území“  průzkum následujících maloplošných chráněných území:

Inventarizační průzkum území

Zpracovaný obor

Období zpracování

 NPR Bílé stráně  denní motýli  2004 - 2005
 NPR Janský vrch  denní motýli  2005
 NPP Kamenná slunce  denní motýli  2005
 NPR Lovoš  botanika  2004 - 2005
 NPR Lovoš  denní motýli  2005
 NPR Milešovka  botanika  2004 - 2005
 NPR Milešovka  denní motýli  2005
 NPR Oblík  botanika  2004 - 2005
 NPR Oblík  Lepidoptera  2003 -2005
 NPR Raná  botanika  2004 - 2005
 NPR Raná  denní motýli  2005
 NPR Sedlo  botanika  2004 - 2005
 NPR Sedlo  denní motýli  2005

NPR: národní přírodní rezervace

NPP: národní přírodní památka

 

2. Další inventarizační průzkumy

Inventarizační průzkum území

Zpracovaný obor

Období zpracování

 PR Březina (+ vrch  Březina)  obratlovci  2005
 PR Kalvárie (+ vrch  Strážiště)  bryologie  2005
 Louka pod Solanskou  horou, k.ú. Chrášťany  botanika  2005
 PP Radobýl (+ okolí PP)  Lepidoptera  2002 – 2005
 NPR Raná (+ I., část IV.  zóna CHKO ČS)  Coleoptera  1998 – 2005
 PR Vrabinec  geologie  2005

 Připravovaná PP

Martinská stěna

 botanika  2006

 Připravovaná PP

Martinská stěna

 obratlovci  2007

PR: přírodní rezervace

PP: přírodní památka

Monitoring druhů a lokalit

1. Správa CHKO České středohoří se podílí  na monitoringu populací Evropsky významných druhů (EVD) na všech lokalitách výskytu těchto druhů :

EVD Lokalita Období monitoringu

zvonovec liliolistý

(Adenophora liliifolia)

PP Babinské louky 2006,2007

střevíčník pantoflíček

(Cypripedium calceolus) 

NPP Bílé stráně 2006,2007

koniklec otevřený

(Pulsatilla patens)

NPP Borečský vrch, PR Holý vrch, PP Hradiště,  PP Tobiášův vrch, Sutomský vrch  2006,2007

kavyl olysalý

(Stipa zalesskii)

NPR Oblík, Deblík, Kostelní vrch,  2006,2007

prha arnika

(Arnica montana)

Kamenický Šenov  2007

lesák  rumělkový

(Cucujus cinnaberinus)

lužní lesy a jejich fragmenty v  povodí  Ohře, okr. Litoměřice, Louny, mimo CHKO    2007

páchník hnědý

(Osmoderma eremita)

Ploskovice  2006

přástevník kostivalový

(Callimorpha quadripunctaria)

NPP Bílé stráně, NPR Lovoš,PR Čičov, Dl. hora, PP Radobýl , NPR Oblík  2006,2007

rak kamenáč

(Austropotamobius torrentium)

Huníkovský potok, Luční potok,Trojhorský potok 2006,2007
obojživelníci  Píšťany 2007
plazi   PP Kalvárie 2007
ptáci (vybrané druhy zpěvných ptáků, sokol stěhovavý) více vybraných lokalit na území CHKO 2006,2007

sysel  obecný

(Spermophilus citellus) 

Raná –Hrádek 2006,2007

bobr evropský

(Castor fiber)

Labe, Ploučnice 2006

 

2. Speciální monitoring populací probíhá ve vazbě na management lokalit u následujících druhů: hlaváček jarní (Adonis vernalis), hořeček nahořklý (Gentianella amarella), hvězdnice alpská (Aster alpinus), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus),  kavyl (Stipa sp.), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kozinec  bezlodyžný (Astragalus excapus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), čeleď vstavačovité (Orchidaceae) - především druhy okrotice červená (Cephalanthera rubra), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač nachový (Orchis purpurea), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač osmahlý (Orchis ustulata). Jedná se především o lokality Raná, Oblík, Tobiášův vrch, Lipská hora, Lovoš, okolí Libouchce, Jílového 
u Děčína, Sedlo, Farská louka v rámci maloplošných chráněných území i mimo ně.

3. Monitoring populací probíhá dále u druhů invazních: bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), křídlatka česká (Reynoutria x bohemica), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis). Zvláštností je monitoring populace druhu opuncie hnědoostná (Opuntia phaeacantha) na Lovoši a Kalichu.

 

Účelové studie

Název studie Účel studie  Autor Rok  vzniku
Návrh managementu  vrchů Oblík a Srdov v EVL Oblík-Srdov-Brník

Podklad pro plán péče o EVL Oblík-Srdov-Brník 

(zhodnocení potřeb, možností, způsobu a intenzity   péče  o lokality  při zohlednění  různorodých nároků významných druhů organismů a společenstev)  

RNDr.I.Machová RNDr. K.Kubát 2006
Návrh managementu  vrchu Brník (součást EVL Oblík-Srdov –Brník ) a EVL Křížové vršky

Podklad pro plán péče o EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Křížové vršky

(zhodnocení potřeb, možností, způsobu a intenzity   péče  o lokality  při zohlednění  různorodých nároků významných druhů organismů a společenstev)   

RNDr.I.Machová

RNDr. K.Kubát

P. Moravec

Bc. B.Franěk

2007

Obnova sadu  pod

Oblíkem

Podklad pro plán péče pro EVL Oblík-Srdov-Brník (prověření možnosti  obnovy staré třešňovky  při zachování  biotopu zvláště chráněných a cenných organismů)  Ing. Fričová 2007

 

Externí  výzkumné práce

Název: Biogeografický význam ledových sutí ve střední Evropě (Biogeographic significance of the ice-retaining talus formations in central Europe)

Zdroj: částečně podpořeno GA ČR (grant č. 205/99/1307 a S 5007015) a Německou vědeckou nadací (M. Gude)

Řešitel a spoluřešitel: Ústav ekologie krajiny AVČR (dnes: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR) a Entomologický Ústav AVČR, Č. Budějovice

Výstup: Zacharda M., Gude M., Kraus S., Hauck Ch., Molenda R., Růžička V., 2005: The relict mite Rhagidia gelida (Acari, Rhagidiidae) as a biological cryoindicator of periglacial microclimate in European highland screes. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 37: 402-408.

Výsledky několikaletého výzkumu podmrzajících (ledových) sutí v nízkých nadmořských výškách (300-600 m) v CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory.

Abstract: Popis periglaciálního teplotního režimu chladných svahových sutí, nacházejících se v České vrchovině v nízkých nadmořských výškách pouhých 300-600 m. Existence periglaciálního teplotního režimu je doložena průběžným měřením teplot na patě suti v průběhu roku pomocí elektronických teploměrů s pamětí a výskytem reliktní populace dravého roztoče Rhagidia gelida Thorell (Acari, Prostigmata, Rhagidiidae). Druh vykazuje v současnosti cirkumboreální typ rozšíření (více či méně souvislé rozšíření v oblastech kontinuálního permafrostu - severní Kanada, Aljaška, severní Rusko, Špicberky), ale v chladných sutích České vrchoviny mají jeho disjunktivní populace ostrůvkovitý charakter rozšíření. Rh. gelida je univoltinní, k mrazu netolerantní (ale k chladu tolerantní) druh a lze jej proto považovat za biologický kryoindikátor periglaciálního mikroklimatu. Protože chlad je pro přežití R. gelida v chladných sutích naprosto nezbytný, zjevně musely svahové sutě s nestejnorodými habitaty s termálním režimem připomínajícím aktivní vrstvu permafrostu existovat kontinuálně jako paleorefugia některých reliktních zástupců arkto-alpinské či boreomontánní fauny od pleistocénu.

Doplňující poznámka:

V současné době výzkum pokračuje:

a) kontinuálním měřením mikroklimatu na lokalitě Kamenná hůra, Boreč, Klíč, led. jeskyně Naděje (CHKO Lužické hory)

b) řešením grantového projektu GA ČR č. 205/06/1236 „ Význam podmrzajících sutí jako přírodního observačního systému globální environmentální změny“ (2006-2008), řešitel Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Č. Budějovice, spoluřešitelé Entomologický ústav AV ČR Č. Budějovice, Biologická fakulta UJEP Ústí n. L.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt