Ekologická výchova

Ekologické výchova (EVVO) se uskutečňuje na základě programu “Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro roky 2009 – 2012“, zpracovaného Správou  Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Program naplňuje i ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „EVVO  provádět tak, aby vedla k myšlení a jednání v souladu s principem udržitelnosti života, k vědomí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a jeho složek a k úctě  k životu ve všech jeho formách“.

Ekologickou výchovu, informační službu, průvodcovskou činnost a další osvětu je třeba pokládat za nezbytnou součást činnosti každé správy CHKO, pokud chce problematiku ochrany svěřeného území postihnout v maximálním rozsahu. Cílem zmíněných činností je popularizace záměrů ochrany přírody u všech vrstev obyvatelstva včetně seznámení  se základy ekologie a rozvíjení ekologického myšlení a cítění se zvláštním důrazem na obyvatele regionu, ve kterém se CHKO nachází, ale i na obyvatele regionů k CHKO České středohoří  přiléhajících. Z tohoto důvodu Správa CHKO České  středohoří dlouhodobě spolupracuje  se subjekty jako jsou školy všech stupňů, dětské a mládežnické organizace, kluby,  muzea,  informační centra, obce   apod.

Na Správě CHKO České středohoří pracuje vyčleněný zaměstnanec uskutečňující  program ekologické výchovy. Do programu EVVO jsou také zapojení odborní pracovníci Správy CHKO České středohoří (zoologové, botanik, geolog a další), kteří hlavně formou exkurzí a prezentací zpřístupňují veřejností informace o zdejší přírodě.  

Na Správě CHKO  České středohoří je v provozu informační centrum Natura 2000 poskytující  programy ekologické výchovy, hlavně pro školy,  jež přibližují ochranu přírody a krajiny na území CHKO, zabývají se ale i historií, místopisem, zoologií, botanikou a ekologií. Samostatnou kapitolou jsou terénní exkurze, jak pro školní veřejnost, tak pro veřejnost odbornou. Do této činnosti spadají i tzv. „Soboty ve Středohoří“, kdy čtyřikrát do roka provádějí pracovníci S CHKO zájemce o přírodu lokalitami Českého středohoří včetně těch méně známých. 

V průjezdu budovy Správy CHKO České středohoří je instalována výstava hornin a minerálů Českého středohoří, na kterou navazuje venkovní geologická expozice hornin této oblasti, kde si návštěvník může doslova ohmatat   „stavební kameny„  Středohoří. V  IC Natura 2000, kde je stálá expozice věnovaná živočichům Českého středohoří, ale i v průjezdu objektu, jsou průběžně instalovány různé výstavy. Uveďme např. Motýli Českého středohoří,  Pastely a kresby H. Härtela, Litografie a kresby Českého středohoří z 19. století, Orchideje Českého středohoří .

Pravidelnou každoroční podzimní akcí, pořádanou do roku 2001, je výstava plodů starých a krajových odrůd jabloní a hrušní.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt