Dokumentace přírody a krajiny

Regionální pracoviště eviduje :

  • sbírky listin objektů Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) - zvláště chráněných územích. Sbírka listin ZCHÚ obsahuje právní předpisy o vyhlášení ochrany, o jejich změnách či zrušení, dokumenty obsahující údaje o vymezení a poloze objektu ústředního seznamu (geometrické plány, záznamy podrobného měření  změn), odborné mapové podklady, plány péče o ZCHÚ, inventarizační aj. odborné průzkumy, fotodokumentaci, dokumentaci k asanačním zásahům, spisovou  dokumentaci  a  výjimky  z ochranných podmínek ZCHÚ.
  • rozhodnutí  o vyhlášení  památných stromů
  • nařízení  vlády  o zřízení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nacházejících se v územní působnosti pracoviště. 
  • dokumentaci k registraci významných krajinných prvků.
     

Pracoviště dále:

  • Provádí monitoring druhů, odborné průzkumy, zadává zjištěné údaje do nálezových databází, vede dokumentaci výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
  • Vede evidenci pozemků ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit AOPK ČR v územní působnosti pracoviště,  archivuje smlouvy o hospodaření na pozemcích, jedná s úřady o převodech pozemků, s právnickými a fyzickými osobami o pronájmu nebo výkupu pozemků, připravuje podklady pro uzavření  nájemních nebo kupních smluv, provádí kontrolu stavu pozemků.
  • Zajišťuje kontrolu pozemků v územní působnosti střediska, které Státní pozemkový úřad převádí podle zákona č. 503/2012 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, za účelem zabránění prodeje přírodovědně hodnotných pozemků soukromým subjektům.
  • Pracovníci na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, poskytují fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt