Činnost pracoviště

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

Předmět činnosti:

Výkon státní správy v obvodu územní působnosti

Výkon státní správy na území chráněné krajinné oblasti České středohoří, v národních přírodních rezervacích Bořeň a Jezerka, v národních přírodních památkách Kleneč, Velký vrch a Malý a Velký štít a jejich ochranných pásmech v rozsahu určeném zákonem.

Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

Informační a osvětová činnost

Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti

Poskytování finanční náhrady

Další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí dle § 78 odst. 5 ZOPK

  • Zajišťování administrace dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně kontroly a monitoringu
  • realizace schválených záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
  • nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu
  • zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích
  • zajišťování povinností vlastníka vodních děl.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt