Těžba nerostných surovin

Krajina Českého středohoří je neúměrně zatěžována těžbou nerostů, při níž dochází k nevratnému poškozování a ničení reliéfu krajiny včetně významných krajinných dominant. V případě Českého středohoří je přitom nutné unikátní reliéf považovat za jednu ze základních hodnot území. Dalšími negativními stránkami těžby jsou: přímé ničení lokalit výskytu ohrožených a zvlášť chráněných organismů, negativní ovlivňování krajiny morfologicky cizorodými útvary výsypek neupotřebitelných zemin a hornin, vysoká prašnost, hlučnost, vibrace, seismicita, úbytek lesních ploch v relativně málo lesnatém území, jakož i další problémy spojené s přepravou vytěžené suroviny. Lze předpokládat i ovlivnění místního klimatu při prolomení hřbetů ochranných masivů či při likvidaci celých kopců.

 Kladnými stránkami těžby jsou odkrytí významných geologických jevů (problémem je zastavení těžby v potřebné fázi), dále obnažení skalních stěn a navrácení sukcese do iniciálního stadia - preference světlomilných rostlinných druhů, případně vytvoření příležitostí pro hnízdění některých druhů ptáků ( v tomto případě působí těžba jako jisté biotechnické opatření ve směru stanovištní diverzifikace prostředí). Ekologicky optimální je pak využití vytěžené suroviny v místních podmínkách při různých stavbách (minimalizace vnášení cizorodých substrátů do prostředí CHKO).

Hornická činnost probíhá v současné době v těchto těžebnách: Dobkovičky, Dubičná, Chraberce, Kubo (Malé Žernoseky), Libochovany, Měrunice, Soutěsky (Malá Veleň), Těchlovice, Žandov. Těžba pyroponosných štěrků pokračuje u Podsedic.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt