Rybářství

V historii mělo rybářství na území Českého středohoří významné místo mezi hospodářskými činnostmi člověka pouze na toku Labe, částečně na dolních úsecích jeho velkých přítoků Ploučnice a Bíliny. Tehdy ještě čisté a neregulované řeky byly hojně zarybněné, vedle běžných druhů ryb se sezóně lovily i ryby tažné, hlavně losos. Rybnikářství bylo zastoupeno jen nepatrně. Řada drobných rybníků měla rybářskou funkci jen druhořadou, pro zásobování jednoho domu, nebo pro sádkování ryb k průběžné konzumaci.

Přírodní podmínky Českého středohoří neumožňují významnější rozvoj rybářství ani do budoucna. V moderní době významně ovlivnilo rybářství znečištění a regulace toků. Jako jediný specializovaný podnik, hospodaří na území CHKO ČS Rybářství Doksy a.s., a to na Velkém rybníku u Karlovky, rybníku Chmelař u Úštěka (zde je chov ryb omezen díky současnému rekreačnímu využití rybníka) a v Soběnicích.  Nápadnější  postavení v chovu ryb na území CHKO ČS zaujímá Český rybářský svaz, který  na tomto teritoriu má, nebo alespoň do něj zasahuje 11 revíry pstruhových a 14 revíry mimopstruhových vod. Obhospodařuje všechny říční toky, větší potoky a řadu menších rybníků. Do pstruhových vod jsou vysazovány pouze lososovité ryby - pstruh obecný a  lipan. Na mimopstruhové vody jsou vysazovány tyto druhy: kapr, štika, lín, candát, sumec, úhoř; méně často: tloušť, bolen, mník.

V posledních  letech  možno pozorovat řadu trendů s pozitivním dopadem na rybářství: zvýšenou výstavbou čističek se zlepšuje kvalita vody, obnovují se staré zaniklé rybníky a zakládají nové, realizují se projekty revitalizace regulovaných vodních toků, včetně budování rybochodů. Avšak oproti minulým desetiletím nápadně vzrostlo pytláctví. Ze strany rybářů se množí stížnosti na volavky a kormorány.

Rybářské revíry zasahující na území chráněné krajinné oblasti České středohoří:

 

Pstruhové revíry

 

 Mimopstruhové revíry

Bílina 3

443 001

 

Bílina l

441 001

Bystrá 1

443 006

 

Kamenice 3

441 017

Jílovský potok l

443 017

 

Labe l

441 019

Libchava

443 028

 

Labe 2

441 020

Luční potok (nádrž Býčkovice)

443 031

 

Labe 3

441 021

Milešovský potok

443 034

 

Labe 4-5

441 022

Ploučnice lA

443 045

 

Labe 6-7

441 023

Úštěcký potok l

443 056

 

Labe 8

441 024

Valteřický potok l

443 058

 

Labe 9

441 025

Bobří potok l

443 060

 

Ploučnice l

441 047

Bobří potok 2

443 061

 

Ploučnice 2

441 048

     

Konojedské rybníky

441 066

Shrnutí

Vzhledem k povaze těchto činností je důležitá stálá vzájemná spolupráce mezi Správou  CHKO ČS a mysliveckými a rybářskými spolky či jinými provozovateli honiteb a revírů  (vlastníci, nájemci). Jde  zejména  o kontrolu činností těchto subjektů v době, kdy v obou oborech nastoupila vlna  komercionalizace (zavádění nepůvodních druhů, nedodržování správných chovatelských zásad, pytláctví a pod). Cílem vzájemné komunikace je dosažení spolupráce na úseku ochrany přírody. Existuje celá řada problémů jejichž řešení je společné pro oba partnery jako např. černé skládky, zdroje znečištění povrchových vod, pytláctví, uchování co nejširšího spektra druhů původní fauny (reintrodukce), ochrana a výsadba zeleně rostoucí mimo les.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt