Půdní poměry

Typickými půdami velké části Milešovského a části Verneřického středohoří jsou kambizemě (hnědé půdy) eutrofní a jejich kombinace s kambizeměmi a pelozeměmi (slínovatkami) ze svahovin a slínů.

Pro východní část Verneřického středohoří a sníženinu mezi Verneřickým středohořím a Děčínskou vrchovinou jsou charakteristické pseudogleje a jejich kombinace s kambizeměmi.

Jihozápadní část Milešovského středohoří se vyznačuje kombinací černozemí pelických až vertických při zastoupení černic, sprašových černozemí s pararendzinami, kambizeměmi z opuk, pelozeměmi ze slínů, rankery na skalách a exponovaných plochách.

Jen okrajově jsou zastoupeny půdy na fluviálních terasách bez hlubších eolitických překryvů  v sousedství Terezínské kotliny (štěrkopísky a ostrůvky vátých písků), černozemní půdy ze spraší (sousedství Žatecké pánve a Hazmburské tabule), hnědozemě a illimerizované  půdy (přechod k Dokeské pahorkatině).

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt