Paleontologie

Doba vzniku Českého středohoří, poznamenaná mohutnou sopečnou a sedimentační činností, je zároveň obdobím, ze kterého máme velké množství rostlinných a živočišných dokladů.

V třetihorách dosáhly velkého rozmachu rozsivky (Diatomaceae). Zpevněné horniny, vzniklé z jejich křemičitých schránek, jsou diatomity. Řada malých jezírek, oživovaných rozsivkami, se nacházela právě v Českém středohoří. Proslulými lokalitami diatomitových břidlic se zachovanými fosilními listy jsou Kundratice (pod Varhoštěm), Suletice, Žichov, Bechlejovice (NPP Březinské tisy) a Kučlín - již mimo CHKO. Z listů třetihorních dřevin, nalezených na těchto lokalitách, uvádíme alespoň Engelhardia macroptera - Kučlín, Tilia lignitum - Žichov, šípky třetihorních růží byly nalezeny v Bechlejovicích.

Ke světově proslulým nalezištím třetihorní fauny patří opět Bechlejovice (NPP Březinské tisy), kde se fosilní materiál nachází v diatomitu. Průzkumy zde prováděla přírodovědecká fakulta UK. Dnes jsou naleziště do značné míry již vyčerpána. Proslulé jsou zejména nálezy otisků žab, žijících v třetihorních jezerech (např. Palaeobatrachus grandipes), se zachovanými měkkými částmi těla (vakovité plíce, kloaka, oční a kožní pigmenty, hlenové žlázy). Společně se žábami zde v mladotřetihorním jezeře žili desetinožci, např. Bechleja inopinata (asi 3 cm dlouhý ráček, pravděpodobně volně plavající s dobře vyvinutým zadečkem). Rekonstrukce živočicha byla provedena podle limonitem zbarvených otisků v diatomitu. Příbuzný rod Micropsalis, lišící se umístěním klepet, byl nalezen v kučlínských diatomitech.

 Nálezy starších druhů fosilií v oblasti těžby jílovitých vápenců pro Čížkovickou cementárnu a vápenici (např. křídoví ramenonožci rodů Gibbithyris a Cyclothyris, případně ježovek rodu Micraster), lze dnes předpokládat již jen vně hranice CHKO České středohoří, neboť původní lom v CHKO po ukončení těžby a vyplnění skládkou komunálního odpadu byl rekultivován.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt