Myslivost

CHKO České středohoří zahrnuje dle myslivecké evidence 101 honiteb. Předmětem chovu je zvěř mufloní, srnčí, daňčí a jelení. Následující údaje jsou převzaty z Oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast České středohoří.

Z hlediska ochrany přírody není stanovena únosnost území pro myslivecké hospodaření. Veškeré výstupy směřované do této oblasti jsou vyhodnocovány na základě podkladů z příslušných městských úřadů (jarní sčítání, porovnání s normovanými kmenovými stavy).

K původním zástupcům spárkaté zvěře v Českém středohoří je možné zařadit pouze zvěř srnčí a černou. Srnčí zvěř je předmětem chovu ve všech  honitbách, překročení normovaných stavů je o 26%. Zvěř černá není předmětem chovu, její stavy jsou mnohonásobně překračovány.
K objektivnímu rozhodování v otázkách kmenových stavů spárkaté zvěře v rámci CHKO České středohoří je nutné připravit zadání studie o vlivu této skupiny na ekosystémy CHKO ČS.

Ze sousedních regionů pak často přechází zvěř jelení, v rámci CHKO ČS však normována není. Normovaný stav (NS) je 5 kusů a jarní kmenový stav (JKS) 174 kusů. Výskyt jelení zvěře při jarním sčítání byl zjištěn v honitbách na okr. Česká Lípa, Děčín a  Teplice.

V oblasti je hojně zastoupena nepůvodní zvěř mufloní. V důsledku jejího působení dochází k degradaci původních společenstev a v některých případech (NPR Sedlo) i k likvidaci zvláště chráněných částí přírody. Mufloní zvěř je předmětem chovu v 35 honitbách. Normovaný stav pro celou lesní oblast je 866 kusů a jarní kmenový stav 1336 kusů. Překročení normovaných stavů mufloní zvěře dosahuje 54%.

Trendem poslední doby je zazvěřování honiteb daňkem. Postoj Správy CHKO k tomuto je negativní, do budoucna je však třeba počítat se zvýšeným tlakem myslivecké veřejnosti. Chov daňčí zvěře v lesní oblasti je plánován v 16 honitbách a tato zvěř je sčítána v 21 honitbách. Normovaný stav daňčí zvěře je překročen o 55%.

Stavy zaječí zvěře jsou méně než poloviční proti normovaným. Stavy ostatní drobné zvěře (bažant, koroptev, kachna divoká atd.) jsou převážně pod normovanou hodnotou. V posledních 15 letech je zaznamenáván nepatrný nárůst stavů.

Škody zvěří jsou častou příčinou neúspěchu přirozené obnovy lesních porostů. V závislosti na konkrétní lokalitě se uplatňuje zvěř srnčí, jelení, daňčí a mufloní.

V CHKO České středohoří je provozována  pouze jedna obora na rozhraní katastrů Děkovka, Mrsklesy a Vlastislav. Farmový chov se rovněž dosud výrazně neuplatňuje.

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt