Array
Správa CHKO České středohoří >> Činnost správy CHKO >> Péče o přírodu a krajinu

Krajinotvorné programy MŽP

Obecné informace o tzv. krajinotvorných programech najdete zde

Správa CHKO České středohoří  provádí realizaci praktické péče o přírodní a krajinné prostředí  CHKO České středohoří 
a některé národní kategorie  maloplošných chráněných území  mimo vlastní  CHKO zejména s použitím Programu péče o krajinu (PPK). Od roku 2005 je k údržbě pozemků ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR   využíván dotační program MŽP ČR Správa  nezcizitelného státního majetku  ve zvláště chráněných území (MaS); program ovšem začal být intenzivněji využíván 
až v souvislosti s vykoupením pozemků v prostoru  kopců Raná a Oblík pro potřeby ochrany přírody v roce 2006. Program revitalizace říčních systémů  není s ohledem na charakter  přírodního prostředí Českého středohoří prakticky využíván.

Přehled   o výši  finančních prostředků  využitých na území CHKO ČS ze zdroje PPK

Rok Celkem využito Kč Počet uzavřených smluv
2009

5 553 997

94

2008

5 912 614

101

2007

4 741 942

98

2006

4 542 999

105

2005

4 492 780

93

2004

3 694 531

83

2003

4 011 000

70

2002

1 992 871

43

2001

4 985 711

81

 

Přehled o výši  finančních prostředků  využitých  na území CHKO ČS ze zdroje  MaS 

Rok Celkem využito Kč Počet uzavřených smluv
2009

1 568 948

11

2008

1 530 716

15

2007

1 039 555

14

2006

604 922

8

2005

439 627

7


Okruh činností nejčastěji podporovaných na území CHKO České středohoří z PPK:

Péče o ohrožené a vzácné biotopy

Nejvyšší objem finančích prostředků je určen k péči o stepní a luční společenstva jakožto typického fenoménu kulturní krajiny Středohoří. Dlouhodobě a systematicky je prováděna péče o nejcennější biotopy, tj. skalní a suché stepi (Raná, Oblík, Srdov, Brník, Křížové vršky, Číčov, Kalvárie, Holý vrch, Hradiště, Milá, Radobýl, Tobiášův vrch), tzv. "bílé stráně" (k.ú. Pokratice, Malíč, Pohořany), vlhké louky (Babiny, Bohyňská lada, Horní Oldřichov, Březina, louky v okolí Lukova, Solan apod.).

Managementové práce jsou rozděleny do dílčích každoročních projektů zahrnujících zejména selektivní likvidaci nebo redukci expanzivních původních nebo invazně se chovajících introdukovaných křovin (svída krvavá, trnka, hloh, pámelník) a dřevin (akát, borovice černá, jasan ztepilý), pravidelné extenzivní přepásání stády ovcí a koz, likvidace stařiny, kosení apod.

Výsledky některých prací  :   Péče o louky.pdf  

Podpora druhů živočichů a rostlin  a jejich populací

Účelem je podpora a vytváření vhodného  prostředí pro život a rozmnožování chráněných a vzácných  druhů živočichů   a rostlin.

Každoročně je tak věnována pozornost  obojživelníkům při jarních tazích. Prováděno je zabezpečení  jarních tahových cest  bariérami  umístěnými podél komunikací o celkové délce  cca  2 800 m v lokalitách  Lesní mlýn, Povrly, Milešov, Dubičná, Habřina, Děčín,Mukov,Třebušín,Martiněves, Kostomlaty p.Milešovkou Štěpánov,Pokratice,Hlinná.

Důraz je kladen  taktéž na obnovu  či zhotovení tůní v krajině. V rámci PPK byly  zhotoveny  tůně např. v těchto lokalitách:  Srdov, Hlinná, Arnultovice,  Kamenická Nová Víska,  Třebušín, Boletice nad Labem, Janovice u Kravař, Milešov.     

Ve spolupráci se záchranou stanicí pro handicapované živočichy   v Dolním Týnci   je zajišťována péče  o poraněné vzácné druhy živočichů (nejčastějšími přírůstky jsou sovy a dravci ) spojená s následným vypuštěním do přírody.

Pozornost je věnována taktéž  zabezpečení štol jako významného zimoviště letounů (Přední Lhota, Roztoky, Jakuby, Malá Veleň, Prácheň, Slunečná , Valkeřice ) a stabilizaci  letních kolonií netopýrů   velkých (Povrly, Vilsnice a Držovice).

Do krajiny jsou instalovány (a následně doplňovány a opravovány)   konstrukce pro umístění  hnízd  či budky pro vybrané druhy ptáků, např.  čápa bílého (hnízda v Jezvé,České Kamenici, Verneřicích či Horních Habarticích), sovu pálenou, morčáka velkého (Nebočady, Žalhostice, V.Žernoseky)  či drobné savce vázané na dutiny (plch velký).

Zajišťován  je dále specifický individuální  management dalších druhů nebo biotopů, např.: koniklec  otevřený (Holý vrch 
u Hlinné, Tobiášův vrch), hvozdík písečný český (Kleneč), hvozdík sivý (Lipská hora), hořeček nahořklý  (Libouchec), sysel obecný (Raná,Hrádek), vstavač nachový (Dobkovice), růže Sabinova (Pohořany), vzácní nosatci  (např. Hypera vidua) na Doerellově vyhlídce u Prackovic,  rašeliniště  Březina.   

Výsledky některých prací :     Záchranný program_sysla.pdf           Přežije okáč skalní v ČR.pdf

Ošetřování památných  a významných stromů

U památných a jinak  významných stromů (význam je posuzován z hlediska druhového,  estetického,kulturního či historického) 
je zajišťováno ošetřování těchto dřevin. Jedná se většinou o bezpečností a zdravotní  zásahy (odstraňování  poškozených či nemocných částí dřevin, vyčištění  a  zastřešení dutin, fixace větví apod.).

Péče o genofond  starých krajových odrůd

Na území CHKO České středohoří  probíhá  dlouhodobé mapování starých odrůd či  planých druhů   ovocných dřevin ( jabloň, hrušeň, třešeň, oskeruše). Na základě dílčích výsledků mapování bylo započato i s jejich návratem do krajiny. Základem těchto aktivit je existence  genofondového sadu  při Střední zemědělské škole  v Děčíně – Libverdě s cca  250 kusy ovocných dřevin. 
V tom samém místě  je zajišťováno pěstování jeřábu oskeruše. Dřeviny z tohoto (případně i  jiného)  zdroje jsou využity k výsadbě do volné krajiny  (výsadba podél cest, dosadba do mezí,  okrajů  lesních porostů,světlin,erozních pásů  apod.). V roce 2007 tak začaly být do krajiny, především ve spolupráci s Lesy České republiky, vysazovány první vypěstované stromky oskeruší. Vysázeno jich bylo zatím cca  150 kusů. 

Součástí  zajištění genofondu  starých krajových odrůd je i péče o vybrané staré sady např. v Levíně ( http://www.meluzina.info/ ), Slunečné, Vrahožilech (údržba podrostu, výchovné řezy, dosadby apod.).

Zvyšování biodiverzity v lesních porostech

Účelem takovýchto opatření  je zvýšení zastoupení  původních  druh dřevin v lesních porostech  s cílem  zajistit  přirozenou druhovou  skladbu  zdejších lesů.  V praxi jsou tak realizovány   podsadby jedlí, bukem, javorem a jilmem.  Dále je  prováděna ochrana  oplocením okolo matečních stromů, tj.  tzv. podokapové školky, ze kterých  bude   možno v budoucnu   vyzvedávat sazenice  k výsadbě do okolních porostů. Specifickým opatřením je  individuální ochrana např.  tisu v lokalitě Jílovské tisy 
k ochraně přirozeného zmlazení tisu  před okusem zvěří.    

Omezování výskytu geograficky nepůvodních  a invazních druhů  rostlin a  dřevin 

Účelem těchto opatření  je omezení u nás nepůvodních  a invazivně se chovajících  druhů rostlin a dřevin, které se rychle rozšiřují do volné  přírody na úkor  původních druhů a společenstev.  Na území CHKO České středohoří  jsou těmito nevítanými  druhy  nejčastěji křídlatka  japonská a  sachalinská, bolševník velkolepý, ale i akát. Jejich likvidace představuje dlouhodobý proces, je zajišťována mechanicky  i chemicky v závislosti na konkrétních podmínkách místa.  Lokalitami, kde  tato likvidace probíhá dlouhodobě je např. okolí České Kamenice,  Děčína (zejména Vilsnice a Jílové),  Kozel u Loun a Třebívlic.  

Budování a údržba   informačního systému

Účelem  opatření je zajistit  funkční a veřejnosti  srozumitelný informační systém v turisticky atraktivních  částech CHKO. V praxi představuje tento systém především zprůchodnění  a označení   naučné stezky (Boreč, Lovoš, Pod Vysokým Ostrým, Zubrnice), cyklostezek  a cyklotras  (umístění   informačních tabulí,  opatření pro usměrnění návštěvníků apod.). Do skupiny těchto opatření patří i   identifikace hranice CHKO a maloplošných chráněných území ( zaměření, vyznačení/fixace hranic v terénu,označení předepsanými tabulemi se státním znakem, informačními texty atd.).

Přehled o  rozsahu vybraných typů opatření realizovaných  v  letech 2004 – 2009 z PPK 

Opatření

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Redukce křovin (ha)

60

60

44

45

66

72

Extenzivní pastva (ha)

94

102

78

  44  *

70

72

Kosení porostů (ha)

21

33

24

48

58

30

Likvidace nepůvodních druhů rostlin a dřevin (ha)

3,3

9,1

15,7

19,6

10

17,7

Tvorba a úprava tůní  (ks) 

2

9

4

4

3

3

Ošetřování památných a významných  stromů (ks)

31

15

23

30

28

23

Zlepšení druhové skladby lesních porostů  (ks)

5 370

9 450

14 060

2 610 

8 260

9180

Zřízení,oprava oplocenek k ochraně výsadeb lesních dřevin (m)

2 442

3 896

4 800

4 465

7 570

2810

Individuální ochrana výsadeb lesních dřevin  (ks)

420

400

400

2 610

1615

4700

Ošetření vybraných  ovocných stromů (ks)

-

-

-

140

103

55

* s ohledem na mimořádně suché jaro a časné a vysoké přísušky musela být pastva plošně i časově  omezena


Příklad akcí realizovaných s podporou  z programu MaS:

Likvidace skládky pneumatik a jiného  odpadu  u obce Žim (2005) a osady Dolní Police (2008)

Účelem opatření byla likvidace  rozsáhlých skládek  pneumatik a jiného odpadu., v prvém případě  u obce Žim v prostoru bývalé motokrosové trati, ve druhém případě pak  v prostoru opuštěných silážních jam po bývalém statku v Dolní Polici.Odborné firmy zajistily odvoz několika kusů stovek pneumatik a dalšího odpadu z místa   a jeho likvidaci  na zařízení k tomu určeném.

Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt